DOMOV

logo_okruhle_transparent

Kto sme?

Digital Infospace Security Initiative je platforma, ktorá podporuje kvalitnejší a transparentnejší informačný priestor.

Výskum

Vzdelávanie

Advokácia

Staviame na troch pilieroch: vzdelávanie, výskum a advokácia. Tieto sú pre nás základom budovania virtuálnej obranu voči manipuláciám, dezinformáciám a podvodnému informačnému pôsobeniu. Je našou ambíciou prepájať bezpečnostnú komunitu a  komunitu IT, odborných zástupcov verejnej správy, politikov a občiansku spoločnosť.

O čo sa snažíme?

Naším poslaním je posilňovať informačnú odolnosť jednotlivcov, komunít a celej spoločnosti. Navrhujeme, vytvárame a propagujeme stratégie a postupy, ktorých cieľom je predchádzať a minimalizovať dopady negatívnych fenoménov informačnej doby.

V dlhodobom horizonte je naším hlavným cieľom zabezpečiť kvalitné informačné prostredie, ktoré umožňuje prijímať zodpovedné rozhodnutia a prispieva k zachovaniu demokratického zriadenia a ochrane ľudských práv a slobôd.

Čo je kognitívna bezpečnosť?

Spoločným menovateľom našich aktivít je kognitívna bezpečnosť. Vychádzame z definície, ktorú predstavil popredný americký bezpečnostný analytik Rand Waltzman. Ten lokalizuje kognitívnu bezpečnosť do prieniku sociálnych a informačných vied, kognitívnej psychológie, vied, marketingu, verejných politík a výskumu bezpečnosti. Študuje zraniteľnosť veľkých skupín skrz kognitívne chyby a skúma súperenie o vplyv a ochranu pred vplyvom iných strán v online priestore.

Sústreďujeme sa na aplikovanú kognitívnu bezpečnosť ako multidisciplinárnu kombináciu stratégií, prístupov a postupov, ktorých cieľom je predchádzať, zmierňovať následky a aktívne reagovať na informačné manipulácie jednotlivcov a spoločnosti. Úspešné aplikácie zvyšujú nielen informačnú odolnosť verejnosti proti zavádzaniu, dezinformáciám ale taktiež posilňujú spoločenskú kohéziu. 

Úspešná aplikovaná kognitívna bezpečnosť v našom ponímaní musí stáť na troch pilieroch. Prvým je výskum vedúci ku komplexnému porozumenie fenoménov a objektívnemu vyhodnocovaniu hrozieb. Druhým je vzdelávanie a osveta širokej verejnosti, ktorých základom je digitálna, informačná gramotnosť a budovanie povedomia o rizikách v infopriestore. Tretím pilierom je advokácia zdôrazňujúca zásadnú potrebu transparentnosti, vymožiteľnosti práva v online priestore a spoločensky zodpovednej verejnej komunikácie.

DISI ciele ikony (1)

Digital Infospace Security Initiative je spoločným projektom Inštitútu strategických politík, Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku a portálu Infosecurity.sk

Ostaňte s nami v kontakte

Zapamätajte si...

DEZINFORMÁCIA
(slovenský ekvivalent: úmyselne falošná informácia, anglický ekvivalent: disinformation)

Nepravdivá informácia, ktorá je vytvorená a zámerne šírená s jednoznačným úmyslom spôsobiť ujmu. Producenti dezinformácií sú zvyčajne motivovaní politickými, ekonomickými, sociálnymi či psychologickými faktormi.

Poskytovateľ hostingu

Close