COVID-19 - vojna proti ľudstvu a jej okultných sprievodných znakoch podľa advokátky Krajníkovej

JUDr. Adriana Krajníková tvrdí, že súčasná pandémia je vojnou proti ľudstvu a slobodnému životu, ako sme ho poznali doteraz. Ide o právničku, ktorá sa len pred pár dňami “preslávila” tým, že povzbudzovala ženu v pôrodnici košickej nemocnice v tom, aby odmietla rešpektovať pokyny lekárov pred pôrodom.

DezInfo vojna v plnom prúde

Text bol uverejnený na problematickom portáli Infovojna.sk. Webová databáza konspiratori.sk ho ohodnotila známkou 8.8, teda ako zdroj s prevažne zavádzajúcim, manipulatívnym a dezinformačným obsahom. V celkovom rebríčku sa umiestnil na 92. mieste zo 198.

Zdrojom textu je takmer doslovný prepis kontroverzného statusu na Facebookovom profile advokátky JUDr. Adriany Krajníkovej. Virálny status má k dnešnému dňu cez 12.000 zdieľaní.

Proti vierohodnosti tvrdení právničky sa postavila samotná ministerka spravodlivosti, dištancuje sa od nej ako Slovenská Advokátska Komora, tak aj Nemocnica L. Pasteura v Košiciach.

JUDr. Krajníková, ako vyštudovaná právnička, síce je kvalifikovaná vyjadrovať sa k právnym otázkam, pravdepodobne však nemá potrebné vedomostné kapacity vyjadrovať sa k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku.

Právnička bojujúca za “alternatívnu spravodlivosť”

Zo statusu advokátky je relatívne ľahké overiť faktickosť informácií, často však ide skôr o subjektívne názory a súdy, ktoré nie sú podložené žiadnymi relevantnými dôkazmi či faktografickými  zdrojmi.

V úvode textu autorka píše, že “sme vo vojne… opatrenia ÚVZ (Úradu verejného zdravotníctva, pozn. autora)… sú nulitné, to znamená neexistujú vôbec… uznesenia vlády o núdzovom stave sú nulitné, to znamená neexistujú vôbec.” V zmysle článku 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, vláda schválila uznesením č. 268/2020 dňa 30.09.2020 návrh na vyhlásenie núdzového stavu. Uznesenie vlády bolo riadne vyhlásené a publikované v Zbierke zákonov. O tom, že vláda má podľa Ústavy SR právo vyhlásiť núdzový stav sme už písali.

Úrad verejného zdravotníctva je štátnym orgánom oprávneným vydávať opatrenia na predchádzanie ochoreniam v zmysle § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. De iure je teda tvrdenie právničky, že opatrenia ÚVZ, ako správneho orgánu na úseku štátnej správy, sú nulitné, nepravdivé. Ich právnym základom je vyššie uvedený zákon, podľa ktorého je Úrad verejného zdravotníctva oprávnený nariaďovať opatrenia, ktorými zakazuje alebo obmedzuje styk časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia.

Advokátka na záver textu dodáva, že “covid-19 nie je “vírus”, je to armáda na čele so svojimi generálmi… ide o boj proti vašej slobode, vašej zodpovednosti, ide o boj proti slobodnému životu, ktorý sme poznali doteraz.”

O tom, že vírus SARS-CoV-2 je pôvodcom súčasnej pandémie azda nemožno mať najmenších pochybností. Takéto tvrdenia sú typickým príkladom infodémie spoločnosti.

Obeť infodémie

JUDr. Krajníková vo svojom statuse využíva nespočet manipulatívnych techník. Najpoužívanejšou je argument šikmou plochou – t. j. argumentačný klam (v tomto prípade protiepidemické opatrenia ÚVZ a kroky prijímané vládou SR za účelom zníženia šírenia vírusu) nevyhnutne povedú k negatívnym následkom (“Korona raz odíde ale “generáli” budú páchať iné svinstvá! Budú prijímať ďalšie nezákonné rozhodnutia, ktorými vás zbavia zvyšku poslednej slobody.”). V tomto kontexte sa dopúšťa i tzv. paranoidnej nadinterpretácie, keď zdanlivo nesúvisiace informácie čitateľovi prezentuje ako také, ktoré majú hlboký súvis a vzájomne sa ovplyvňujú. Namiesto použitia sedliackeho rozumu a štandardného vysvetlenia, sa snaží objasniť realitu teóriou komplexného spiknutia vládnych elít.

Taktiež  v statuse možno badať techniku argumentum ad hominem, keďže advokátka namiesto uvedenia relevantných argumentov využíva emocionálny útok na vládu SR a súčasnú pandémiu označuje za sprisahanie.

V texte sa ďalej píše: “Prosím, všímajte si pojmy a symboly… Masku na tvári, spustenú na bradu ako “kríž”, “svätenú vodu” (dezinfekciu) pri vstupe na každé miesto a “neveriacich” trestanie” Autorka tak využíva techniku červený sleď, keď porovnáva neporovnateľné a zameriava sa na irelevantný bod javu, keďže rúško na tvári a dezinfekcia slúžia ako zdravotnícke pomôcky na ochranu pred infekciou.

Okrem toho sa snaží samu seba prezentovať ako prenasledovanú obeť, t. j. obeť fiktívnej perzekúcie zo strany štátu, resp. organizovaného prenasledovania.

Napokon vyzýva spoločnosť, aby sa postavila proti nezákonným opatreniam a odmietla ich dodržiavať. Dopúšťa sa tak nielen polarizácie spoločnosti, ale nepriamo aj protiprávneho konania, a síce porušenia právnej zodpovednosti za spáchanie priestupku na úseku verejného zdravotníctva ako správneho deliktu. Za uvedený priestupok, spáchaný v čase krízovej situácie, pritom možno uložiť pokutu do 1.659 EUR a v blokovom konaní pokutu do výšky 1.000 EUR.

Audiovizuálne médiá

Článok je doplnený o obrázok znázorňujúci “iluminátske” oko a ruku so symbolom Asklepiovej palice, ktorá ťahá za rúška ľudí. Obrázok teda jasne dopĺňa charakter ponúkanej informácie, je typickým príkladom clickbaitu, ktorý má v čitateľovi vyvolať nielen senzacionálne, ale predovšetkým negatívne a chaotické emócie.

Záver

Príspevok publikovaný na stránke Infovojna.sk, ktorý je prepisom statusu JUDr. Adriany Krajníkovej je ukážkovým príkladom dezinformácie, konšpiračnej teórie a hoaxu v jednom. Nielenže sa snaží polarizovať už beztak vystrašenú spoločnosť, ale ju i nabáda k protiprávnemu konaniu. Článok tak možno označiť za vysoko toxický a neseriózny – predovšetkým v čase vyhláseného núdzového stavu.

Celkové hodnotenie redakcie: 1/7


Autor analýzy: Tomáš Horeháj

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi

Close