INFOSLOVNÍK


All | Latest | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 8 pojmov in this directory beginning with the letter A.
ANEKDOTA
(anglický ekvivalent: anecdote)

Technika použitia osobných skúseností alebo izolovaných príkladov namiesto spoľahlivých argumentov alebo presvedčivých dôkazov. Jej cieľom je sprostredkovať určitú predstavu bez podrobností alebo kontextu, iba podčiarknutím konkrétnej vlastnosti či zaujímavosti.

APEL NA NOVOSŤ
(anglický ekvivalent: appeal to novelty)

Tvrdenie, že niečo je lepšie, pretože to je nové. Vytvára nevyslovenú premisu, že všetko, čo je nové je dobré či pravdivé a všetko staršie je zlé či nepravdivé. Zároveň ide o neoprávnené preceňovanie moderných či statusu quo bez hlbšej analýzy.

APEL NA SKÚSENOSŤ
(anglický ekvivalent: appeal to experience)

Technika, ktorá využíva predpoklad, že človek bez osobnej skúsenosti s danou situáciou nemá právo vyjadrovať sa k nej. Ide o veľmi špecifický argument typu “Ad Hominem”. Vychádza zo všeobecného preceňovania osobnej skúsenosti, hlavne tej vlastnej. V extrémnom prípade spôsobuje predstavu, že to, čo človek nezažil či nezažíva, je pre neho logicky nepochopiteľné alebo irelevantné.

APEL NA TRADÍCIU
(anglický ekvivalent: appeal to tradition)

Technika, spoliehajúca sa na dobré alebo lepšie vnímanie istého javu, pretože je súčasťou abstraktných tradícií. Cieľom je umelo pozdvihnúť hodnotu daného javu. Ide o nevyslovenú premisu, že všetko zakorenené v minulosti je dobré či pravdivé. V súlade s týmto apelom majú byť dôvody k existencii tradícií relevantné aj v súčasnosti. V skutočnosti môžu byť dávno zastaralé, pričom dĺžka časového úseku, počas ktorého tradície fungovali, nehraje v ich správnosti žiadnu rolu.

APEL NA VEK
(slovenský ekvivalent: argumentácia vekom, latinský ekvivalent: argumentum ad aetatem)

Technika, ktorá útočí na oponenta, obviňuje ho z toho, že je príliš mladý alebo starý, čím sa snaží odmietnuť alebo vyvrátiť jeho argumentáciu. Oponent je kvôli svojmu veku stavaný do pozície nekompetentného. Základom je uvedenie premisy, že vek oponenta hrá nejakú úlohu v pravdivostnej hodnote toho, čo hovorí.

ARGUMENT ŠIKMOU PLOCHOU
(slovenský ekvivalent: klzký svah, anglický ekvivalent: slippery slope argument)

Argumentačný klam, ktorý tvrdí, že malé kroky nevyhnutne povedú k reťazovej reakcii a výrazným (negatívnym) dôsledkom. Slúži predovšetkým ako varovanie pred neželaným vývojom, na ovplyvnenie či odvrátenie rozhodnutia alebo konania protistrany.

ARGUMENTUM AD HOMINEM
(slovenský ekvivalent: argument k človeku)

Technika, ktorá využíva útok na osobu/skupinu namiesto reakcie na jej argumenty. Útočí na a snaží sa zneužiť emócie protistrany.

ARGUMENTUM AD HOMINEM AD HOC
(slovenský ekvivalent: útok na motív)

Tvrdenie, že oponentov argument je neplatný, pretože oponent má osobný záujem na tom, aby bol platný. V niektorých prípadoch môže ísť o hyperbolu či úplnú absurditu. V diskusiách sa, pochopiteľne, objavuje u diskutérov motivácia, aby nimi prezentované fakty boli pravdivé a ich argumentácia bola platná. Poukazovať na túto motiváciu je zbytočné a irelevantné. Neprináša žiadne nové informácie a narušuje diskusiu.

Close