INFOSLOVNÍK


All | Latest | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 3 pojmov in this directory beginning with the letter H.
HEURISTIKA DOSTUPNOSTI
(anglický ekvivalent: availability heurestic)

Kladenie dôrazu výlučne na informácie/poznatky, ktoré sú jednoducho dohľadateľné či dostupné.

HOAX
(slovenský ekvivalent: podvod, klamlivá správa)

Falošná správa alebo úmyselné klamstvo, ktoré sa spolieha na ochotu ľudí niečomu uveriť. Hoaxy sú často prostriedkom napádania autority, zvykov alebo aktuálneho stavu. Účelom hoaxu však môže byť aj naplnenie vlastného záujmu (napríklad generácia zisku či publicity konkrétneho podvodníka).

HYBRIDNÁ HROZBA
(anglický ekvivalent: hybrid threat)

Druh hrozby kombinujúci tradičné, nepravidelné a asymetrické podvratné činnosti v čase a priestore. Úmyselne sa zameriava na zraniteľné systémové miesta štátov a inštitúcií, a to prostredníctvom širokého spektra vojenských a nevojenských prostriedkov. Nástrojom hybridných hrozieb môžu byť dezinformačné kampane, využívanie sociálnych médií na propagandu alebo radikalizáciu, nábor a priame ovládanie svojich priaznivcov, ekonomické aktivity či útoky v kybernetickom priestore. Zámerom je ovplyvniť rôzne formy rozhodovania na regionálnej, štátnej alebo inštitucionálnej úrovni tak, aby sa zvýhodnili strategické záujmy agresora, pričom sa objekt hybridných snáh oslabuje.

Close