INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
V slovníku sa nachádza 6 pojmov začínajúcich na písmeno K
KLAM PÔVODOM
(anglický ekvivalent: fallacy of origins, genetic fallacy)

Technika, ktorá sa sústredí na pôvod alebo históriu objektu diskusie, miesto jeho obsahu či významu. Cieľom je vytvorenie záveru o pravdivosti či správnosti na základe pôvodu objektu.

KOGNITÍVNA SLEPÁ ŠKVRNA
(anglický ekvivalent: bias blind spot)

Neschopnosť identifikovať vlastné chybné myslenie. Jednotlivci si všímajú kognitívne skreslenia u iných viac, než u seba. Dotyčný tak môže vytvárať chybné závery dané svojiím presvedčením, ktoré považuje za bezchybné, správne a objektívne.

KONFIRMAČNÉ SKRESLENIE
(anglický ekvivalent: confirmation bias)

Tendencia vyhľadávať, interpretovať, zameriavať sa a pamätať si informácie spôsobom, ktorý potvrdzuje predom vytvorené presvedčenie, predsudky alebo hypotézy.

KONŠPIRAČNÁ TEÓRIA
(slovenský ekvivalent: konšpirácia, anglický ekvivalent: conspiracy theory)

Pokus o objasnenie reality, ktorý odmieta štandardné vysvetlenie udalosti a namiesto toho pripisuje jej realizáciu tajnej skupine alebo organizácii. Stojí na myšlienke, že mnohé dôležité politické, hospodárske a sociálne udalosti sú produktom záludných plánov, ktoré sú širokej verejnosti do značnej miery neznáme. Konšpirácie sa objavujú najmä v časoch, kedy si človek potrebuje vysvetliť určité javy či otázky, na ktoré zatiaľ nepozná faktickú odpoveď.

KONZERVATÍVNE SKRESLENIE
(anglický ekvivalent: conservative distortion)

Tendencia uprednostňovať pôvodné dôkazy a informácie pred novými zisteniami.

KOTVENIE
(anglický ekvivalent: anchoring)

Kognitívna zaujatosť, kedy sa jednotlivec rozhoduje na základe prvotne získanej informácie (považovanej za „kotvu“). Informácie, ktoré majú ku kotve bližšie, sa jej prispôsobujú a ďalej pôvodnú informáciu posilňujú. Naopak, tie vzdialenejšie, majú tendenciu smerovať do úzadia, až sa postupne z procesu rozhodovania vytratia. Po prvotnom nastavení kotvy sa teda všetky budúce argumenty, odhady alebo debaty budú odvíjať práve od nej a vonkajšie podnety či poznatky sú do značnej miery ignorované.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close