INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
V slovníku sa nachádza 17 pojmov začínajúcich na písmeno P
PÁLENIE ČARODEJNÍC
(anglický ekvivalent: burn the witch)

Technika, ktorá tvrdí, že ak niekto niečomu nerozumie, automaticky ide o nepravdivú alebo nesprávnu vec. Ide o nevyslovenú premisu, že všetko, čo niekto nedokáže pochopiť, je klamstvom, kým všetko, čo je zrozumiteľné, je pravdou. Neschopnosť pochopiť logické závery sa stáva argumentom v diskusii.

PODPORA UŽ ZVOLENÉHO
(anglický ekvivalent: choice-supportive bias, post-purchase rationalization)

Tendencia spätne potvrdzovať správnosť predošlých rozhodnutí, často vedúca k ich neoprávnenej racionalizácii.

POLARIZÁCIA
(anglický ekvivalent: polarization)

Tendencia rozdeľovať komplexné celky na na dve časti, ktoré sú voči sebe opozitné. Stred neexistuje, vnímanie je založené na princípe "buď-alebo".

POSLUŠNOSŤ VOČI AUTORITE
(anglický ekvivalent: obedience towards authority)

Tendencia prisudzovať vyšší význam názorom rôznych autoritatívnych entít a konať na ich popud.

POSTFAKTUÁLNY
(slovenský ekvivalent: postpravdivý, anglický ekvivalent: post-factual, post-truth)

Prídavné meno označujúce alebo vzťahujúce sa na okolnosti, za ktorých majú objektívne fakty menší vplyv na formovanie verejnej mienky ako emócie či názory (napr. postfaktuálna doba).

POSÚVANIE BRÁNOK
(slovenský ekvivalent: posúvanie požiadaviek, anglický ekvivalent: moving goalposts)

Požadovanie ďalších, komplexnejších dôkazov po získaní prvotne požadovaných dôkazov. Tie sú zámerne považované za nedostatočné.

POTVRDZOVANIE DÔSLEDKU
(slovenský ekvivalent: afirmácia následkov, anglický ekvivalent: affirming the consequent, converse error)

Zámena nevyhnutnosti a dostatočnosti. Tvrdenie, že dôsledok potvrdzuje jedna konkrétne príčina. Vytvára sa tak kruh medzi príčinou a dôsledkom, kedy sa do úvahy neberú ďalšie možnosti. Tento logický vzorec nevedie k žiadnemu platnému záveru a častokrát vedie k nekonečnému paradoxu.

PRAVDA
(anglický ekvivalent: truth)

Skutočný alebo objektívne platný stav veci, súlad s realitou alebo faktami. Overená, nespochybniteľná alebo zrejmá skutočnosť, zásada či tvrdenie.

PRAVDIVOSTNÝ RELATIVIZMUS
(anglický ekvivalent: relativism)

Odmietnutie konceptu objektívnej pravdy, inklinácia k názoru, že pravda je subjektívnou záležitosťou. Pravda stráca význam, prestáva byť relevantná.

PREDSUDOK
(slovenský ekvivalent: predpojatosť, anglický ekvivalent: bias)

Konkrétna tendencia, sklon, pocit alebo názor, ktorý je predpojatý (urobený vopred) alebo neodôvodnený. Neprimerané uprednostňovanie určitej myšlienky alebo javov, a to spôsobom, ktorý je zvyčajne zaujatý, neférový a poškodzujúci. Môže ísť aj o neprimerane nepriateľské pocity alebo názory voči určitej sociálnej skupine - predsudok.

PRENASLEDOVANÁ OBEŤ
(slovenský ekvivalent: hra na obeť, anglický ekvivalent: persecuted victim)

Manipulačná technika spočívajúca vo vnímaní a prezentácii seba samého v úlohe obete organizovaného prenasledovania či perzekúcie.

PREVAŽUJÚCE PODOZRENIE
(anglický ekvivalent: overriding suspicion)

Radikálny cynizmus voči oficiálnym informáciám, ktorý bráni dôvere v čokoľvek, čo nie je v súlade s konšpiračnou teóriou.

PRÍLIŠNÉ ZJEDNODUŠOVANIE
(anglický ekvivalent: oversimplification)

Zjednodušenie javu spôsobom, ktorý zúži možnosti na jeho správne porozumenie, čo vedie k chybným záverom či nesprávnemu vyhodnoteniu situácie.

PRIMING

Podvedomé ovplyvňovanie rozhodnutí na základe predchádzajúcich informácií. Kognitívny proces, pri ktorom podnet z minulosti ovplyvňuje správanie a myslenie jednotlivca, napríklad v prípade, keď sa stretne s podobným podnetom. Mozog si tento podnet automaticky asociuje s predošlým.

PROPAGANDA

Pravdivá alebo nepravdivá informácia šírená s cieľom vyvolať v publiku istú želanú reakciu. Má spravidla ideologickú, náboženskú, či politickú konotáciu. Na rozdiel od reklamy či propagácie, propaganda nemá komerčný rozmer.

PROTICHODNÉ STANOVISKÁ
(anglický ekvivalent: contradictory views)

Súčasné presvedčenie o myšlienkach/tvrdeniach, ktoré si navzájom odporujú.

PŠTROSÍ EFEKT
(anglický ekvivalent: ostrich effect)

Rozhodnutie ignorovať nepríjemné či nebezpečné informácie/poznatky.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close