INFOSLOVNÍK


Všetky | Posledné | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
Showing 89 most recent pojmov in this directory
APEL NA NOVOSŤ
(anglický ekvivalent: appeal to novelty)

Tvrdenie, že niečo je lepšie, pretože to je nové. Vytvára nevyslovenú premisu, že všetko, čo je nové je dobré či pravdivé a všetko staršie je zlé či nepravdivé. Zároveň ide o neoprávnené preceňovanie moderných či statusu quo bez hlbšej analýzy.

SLAMENÝ PANÁK
(anglický ekvivalent: straw man)

Jedna z najrozšírenejších manipulačných techník. Spolieha sa na vytvorenie skreslenej, prehnanej či nesprávne podanej verzie oponentovho argumentu či postoja, voči ktorej následne argumentuje. Ide o metaforu pre vytvorenie vlastného obrazu "nepriateľa" v podobe zraniteľného slameného panáka. Cieľom tejto techniky je umelo dostať oponenta do pozície, ktorú nemusí vôbec zastávať a proti ktorej je ľahko argumentovať. Častokrát sa objavuje vo forme “takže vy vlastne tvrdíte, že…”.

ŽIADEN PRAVÝ ŠKÓT
(slovenský ekvivalent: apel na čistotu, anglický ekvivalent: no true Scotsman, appeal to purity)

Tvrdenie, že niekto nie je súčasťou určitej množiny, pretože nespĺňa diskutérovú vlastnú definíciu danej množiny. Má dve verzie:

V prvej ide o diskvalifikáciu oponenta, oponent zrazu nie je “skutočným/pravým” členom určitej skupiny, a teda nemá právo hovoriť o určitej téme, prípadne sa jeho argument preto stáva neplatným. Toto vyradenie oponenta z danej skupiny je vždy založené na “ad hoc” definícii, ktorá je vytvorená častokrát až počas debaty a takým spôsobom, aby oponent do nej schválne nespadal.

Druhou verziou je pokus o záchranu argumentácie. Môže sa jednať o neúspešný pokus o generalizáciu (žiaden Škót…), v rámci ktorého diskutér posúva mantinely svojho tvrdenia tak, aby jeho pôvodná generalizácia bola platná tým, že určitý subjekt, ktorý mu nepasuje, z množiny vyradí (žiaden PRAVÝ Škót…).

ARGUMENTUM AD HOMINEM AD HOC
(slovenský ekvivalent: útok na motív)

Tvrdenie, že oponentov argument je neplatný, pretože oponent má osobný záujem na tom, aby bol platný. V niektorých prípadoch môže ísť o hyperbolu či úplnú absurditu. V diskusiách sa, pochopiteľne, objavuje u diskutérov motivácia, aby nimi prezentované fakty boli pravdivé a ich argumentácia bola platná. Poukazovať na túto motiváciu je zbytočné a irelevantné. Neprináša žiadne nové informácie a narušuje diskusiu.

ILÚZIA ZHLUKOVANIA
(anglický ekvivalent: clustering illusion)

Tendencia vytvárať spojenia medzi náhodnými údajmi a informáciami. Ide o podceňovanie variability dát, ktoré sa objavujú v malých skupinách, napr. v malých časových rozostupoch, čo vedie k dojmu, že medzi sebou majú určitý vzťah. Ľudská neschopnosť dostatočne si uvedomiť rôznorodosť možností hľadá riešenie vo vysvetlení, ktoré situáciu zjednodušuje.

APEL NA VEK
(slovenský ekvivalent: argumentácia vekom, latinský ekvivalent: argumentum ad aetatem)

Technika, ktorá útočí na oponenta, obviňuje ho z toho, že je príliš mladý alebo starý, čím sa snaží odmietnuť alebo vyvrátiť jeho argumentáciu. Oponent je kvôli svojmu veku stavaný do pozície nekompetentného. Základom je uvedenie premisy, že vek oponenta hrá nejakú úlohu v pravdivostnej hodnote toho, čo hovorí.

DÔKAZ SLOBODOU
(latinský ekvivalent: probans libertate)

Technika, ktorá neoprávnene využíva slobodu prejavu k obhájeniu svojich postojov alebo k diskreditácii oponenta. Apel na slobodu slova je sám o sebe nedostatočným spôsobom dokazovania čohokoľvek. Jednotlivec môže naznačovať, že sloboda slova ho určitým spôsobom oslobodzuje od povinností a následkov spojených s jeho výrokmi. Môže sa brániť kritike svojich tvrdení tým, že obviňuje kritikov z narušovania slobody prejavu, prípadne argumentom slobody slova vopred stavia svoje tvrdenia do pozície imúnnej voči kritike.

UNÁHLENÝ ZÁVER
(anglický ekvivalent: jumping to conclusions, inference-observation confusion)

Vytváranie záveru bez dostatočného zváženia všetkých podstatných a ľahko dostupných dôkazov a okolností. Výsledkom môže byť zdanlivé vyriešenie problému, ktoré je týmto nedostatočným záverom neprávom ospravedlnené.

GAMBLEROV OMYL
(slovenský ekvivalent: klam hazardného hráča, anglický ekvivalent: gambler's fallacy, Monte Carlo fallacy)

Technika, ktorá tvrdí, že predošlé výsledky priamo ovplyvňujú pravdepodobnosť výsledkov v budúcnosti, napriek tomu, že medzi nimi nie je žiadny vzájomný vzťah. Týka sa to predovšetkým situácií, ktoré sa opakujú, avšak ich výsledok je zakaždým náhodný.

NELICHOTIVÁ ASOCIÁCIA
(anglický ekvivalent: guilt by association)

Technika, ktorá obchádza faktickú argumentáciu, útočí na oponenta a snaží sa vytvoriť asociáciu, ktorá pre oponenta nie je lichotivá. Tým nielenže manipuluje, ale snaží sa na základe tejto asociácie dokázať nepravdivosť oponentovho tvrdenia.

APEL NA SKÚSENOSŤ
(anglický ekvivalent: appeal to experience)

Technika, ktorá využíva predpoklad, že človek bez osobnej skúsenosti s danou situáciou nemá právo vyjadrovať sa k nej. Ide o veľmi špecifický argument typu “Ad Hominem”. Vychádza zo všeobecného preceňovania osobnej skúsenosti, hlavne tej vlastnej. V extrémnom prípade spôsobuje predstavu, že to, čo človek nezažil či nezažíva, je pre neho logicky nepochopiteľné alebo irelevantné.

KLAM PÔVODOM
(anglický ekvivalent: fallacy of origins, genetic fallacy)

Technika, ktorá sa sústredí na pôvod alebo históriu objektu diskusie, miesto jeho obsahu či významu. Cieľom je vytvorenie záveru o pravdivosti či správnosti na základe pôvodu objektu.

DÔKAZNÉ BREMENO
(anglický ekvivalent: burden of proof, latinský ekvivalent: onus probandi)

Odmietnutie povinnosti dokázať pravdivosť vlastného tvrdenia alebo presúvanie dôkazného bremena na niekoho iného. Napr. priama požiadavka na oponenta o vyvrátenie tvrdenia, ktorého pravdivosť však sám autor odmieta alebo nevie dokázať.

POTVRDZOVANIE DÔSLEDKU
(slovenský ekvivalent: afirmácia následkov, anglický ekvivalent: affirming the consequent, converse error)

Zámena nevyhnutnosti a dostatočnosti. Tvrdenie, že dôsledok potvrdzuje jedna konkrétne príčina. Vytvára sa tak kruh medzi príčinou a dôsledkom, kedy sa do úvahy neberú ďalšie možnosti. Tento logický vzorec nevedie k žiadnemu platnému záveru a častokrát vedie k nekonečnému paradoxu.

DVA MÍNUSY ROBIA PLUS
(anglický ekvivalent: two wrongs make a right)

Technika, ktorá naznačuje, že jedno zlo ospravedlňuje ďalšie. Ide o výrazné individuálne skreslenie konceptu reality. Ľudia majú tendenciu vytvárať vlastné perspektívy a na ich základe sa pomerne často uchyľujú k tvrdeniam typu "všetci kradnú". V rámci podobného vnímania reality sa potom deje toľko zla, že jeho rozsiahla existencia ospravedlňuje akékoľvek ďalšie pochybenia, ktoré sa prihodia. Ide tiež o silnú selekciu, kedy ospravedlňovanie zla je často v súlade s názormi a presvedčením človeka, ktorý takýto argument použije.

STRED POZORNOSTI
(anglický ekvivalent: spotlight fallacy)

Vytvorenie záveru o niekom či niečom len na základe vlastností, ktoré sú výrazné alebo v strede pozornosti. V mnohých prípadoch je táto technika odvodená od spôsobu, akým médiá spracovávajú informácie. Častokrát podávajú správu len o zaujímavých či dôležitých aspektoch javov, čím prispievajú k vytváraniu skresleného obrazu o realite.

ZLÚČENIE SPOLOČNOU VLASTNOSŤOU
(slovenský ekvivalent: nerozlíšený stred, anglický ekvivalent: undistributed middle)

Vyvodenie totožného záveru o dvoch (alebo viacerých) veciach na základe jednej spoločnej vlastnosti. Do istej miery ide o generalizáciu, príkladom môže byť napr. odsúdenie Rómov, Arabov a Afričanov do roviny jedného etnika len na základe farby pleti.

VYNÚTENÝ KOMPROMIS
(slovenský ekvivalet: falošný kompromis, klam strednej cesty, anglický ekvivalent: false compromise, middle ground fallacy)

Tvrdenie, že konečná odpoveď musí byť nájdená v kompromise medzi dvoma stanoviskami. Technika, ktorá môže byť využitá v debate tak, že niekto naschvál zastáva radikálnejší postoj, aby si vynútil kompromis a aspoň naoko sa tak čiastočne vzdal svojej pozície. V realite však dosiahne svoje záujmy.

KOGNITÍVNA SLEPÁ ŠKVRNA
(anglický ekvivalent: bias blind spot)

Neschopnosť identifikovať vlastné chybné myslenie. Jednotlivci si všímajú kognitívne skreslenia u iných viac, než u seba. Dotyčný tak môže vytvárať chybné závery dané svojiím presvedčením, ktoré považuje za bezchybné, správne a objektívne.

PÁLENIE ČARODEJNÍC
(anglický ekvivalent: burn the witch)

Technika, ktorá tvrdí, že ak niekto niečomu nerozumie, automaticky ide o nepravdivú alebo nesprávnu vec. Ide o nevyslovenú premisu, že všetko, čo niekto nedokáže pochopiť, je klamstvom, kým všetko, čo je zrozumiteľné, je pravdou. Neschopnosť pochopiť logické závery sa stáva argumentom v diskusii.

NABITÁ OTÁZKA
(anglický ekvivalent: loaded question)

Položenie otázky, ktorá už obsahuje určitý predpoklad či premisu (napr. vinu). Ide o manipulatívnu vsuvku, ktorá sa za otázku len skrýva a jej účelom je podsunutie určitého naratívu oponentovi alebo publiku. Oponent s ním nemusí súhlasiť, avšak otázka ho zaženie do bezvýchodovej situácie.

ZAUJATÁ VZORKA
(anglický ekvivalent: biased sample)

Generalizácia istého javu na základe vzorky populácie, ktorá je voči javu objektívne zaujatá, a teda nie je reprezentatívna.

APEL NA TRADÍCIU
(anglický ekvivalent: appeal to tradition)

Technika, spoliehajúca sa na dobré alebo lepšie vnímanie istého javu, pretože je súčasťou abstraktných tradícií. Cieľom je umelo pozdvihnúť hodnotu daného javu. Ide o nevyslovenú premisu, že všetko zakorenené v minulosti je dobré či pravdivé. V súlade s týmto apelom majú byť dôvody k existencii tradícií relevantné aj v súčasnosti. V skutočnosti môžu byť dávno zastaralé, pričom dĺžka časového úseku, počas ktorého tradície fungovali, nehraje v ich správnosti žiadnu rolu.

ZAVÁDZAJÚCA DRAMATIZÁCIA
(anglický ekvivalent: misleading vividness)

Popisovanie ojedinelej udalosti v dramatickom svetle, živo a detailne, za účelom vytvorenia dojmu, že ide o obvyklý jav. Táto technika je do značnej miery manipulatívna a často apeluje na emócie. Publikum je ponechané v tom, že daná udalosť sa odohráva často, aj keď uvedený príklad môže byť jediným známym. Môžu proti nemu stáť štatistické dôkazy, ktoré argument vyvracajú, avšak dramatizácia apeluje na emočnú manipulovateľnosť publika.

FALOŠNÝ ROZHODCA
(anglický ekvivalent: fallacy-fallacy)

Technika v rámci diskusie, kedy sa jej účastník stavia do pozície rozhodcu. Oponenta napríklad obviní z toho, že nemá pravdu, lebo sa dopustil argumentačného faulu. Aj pravdivé stanovisko je možné prezentovať pomocou neplatných premís či argumentov. To, že sa niekto dopustil argumentačného faulu teda zákonite neznamená, že stanovisko, postup alebo tvrdenie, ktoré sa snaží obhájiť, je automaticky nesprávne/nepravdivé.

NEVYVRÁTITEĽNOSŤ
(anglický ekvivalent: unfalsifiability)

Snaha o dokázanie pravdivosti (alebo nepravdivosti) určitého argumentu dôkazom, ktorý nie je možné kategorizovať ako pravdivý alebo nepravdivý, nie je ho možné overiť. Najčastejšie ide o motivácie, myšlienky alebo pocity iných ľudí.

PRIMING

Podvedomé ovplyvňovanie rozhodnutí na základe predchádzajúcich informácií. Kognitívny proces, pri ktorom podnet z minulosti ovplyvňuje správanie a myslenie jednotlivca, napríklad v prípade, keď sa stretne s podobným podnetom. Mozog si tento podnet automaticky asociuje s predošlým.

PODPORA UŽ ZVOLENÉHO
(anglický ekvivalent: choice-supportive bias, post-purchase rationalization)

Tendencia spätne potvrdzovať správnosť predošlých rozhodnutí, často vedúca k ich neoprávnenej racionalizácii.

POSLUŠNOSŤ VOČI AUTORITE
(anglický ekvivalent: obedience towards authority)

Tendencia prisudzovať vyšší význam názorom rôznych autoritatívnych entít a konať na ich popud.

POLARIZÁCIA
(anglický ekvivalent: polarization)

Tendencia rozdeľovať komplexné celky na na dve časti, ktoré sú voči sebe opozitné. Stred neexistuje, vnímanie je založené na princípe "buď-alebo".

PRAVDIVOSTNÝ RELATIVIZMUS
(anglický ekvivalent: relativism)

Odmietnutie konceptu objektívnej pravdy, inklinácia k názoru, že pravda je subjektívnou záležitosťou. Pravda stráca význam, prestáva byť relevantná.

SYMBOLIZMUS
(anglický ekvivalent: symbolism)

Tendencia preceňovať alebo podceňovať význam javov na základe toho, akú myšlienku alebo hodnotu podľa nás zastupujú.

EFEKT SVÄTOŽIARY
(slovenský ekvivalent: haló efekt, anglický ekvivalent: halo effect)

Tendencia posudzovať jednotlivé vlastnosti alebo znaky podľa celkového dojmu z pozorovaného.

SKRESLENIE VÝSLEDKOM
(anglický ekvivalent: outcome bias)

Tendencia spätne hodnotiť kvalitu alebo vhodnosť postupu podľa jeho výsledku.

RETROSPEKTÍVNA ZAUJATOSŤ
(slovenský ekvivalent: zaujatosť spätného pohľadu, anglický ekvivalent: retrospective bias)

Tendencia vidieť udalosti, ktoré sa už udiali, ako vopred predvídateľné.

EFEKT ROZBEHNUTÉHO VLAKU
(anglický ekvivalent: bandwagoning, bandwagon effect)

Tendencia prijímať myšlienky a názory, ktoré zastávajú aj ostatní, resp. väčšina okolia.

KONZERVATÍVNE SKRESLENIE
(anglický ekvivalent: conservative distortion)

Tendencia uprednostňovať pôvodné dôkazy a informácie pred novými zisteniami.

STEREOTYPIZÁCIA
(anglický ekvivalent: stereotyping)

Pevná predstava či predpoklad, že jednotlivci alebo celé skupiny majú bezpodmienečne určité vlastnosti. Vytváranie vopred prijatých očakávaní o "typickom" správaní jednotlivca alebo skupiny.

PŠTROSÍ EFEKT
(anglický ekvivalent: ostrich effect)

Rozhodnutie ignorovať nepríjemné či nebezpečné informácie/poznatky.

HEURISTIKA DOSTUPNOSTI
(anglický ekvivalent: availability heurestic)

Kladenie dôrazu výlučne na informácie/poznatky, ktoré sú jednoducho dohľadateľné či dostupné.

POSÚVANIE BRÁNOK
(slovenský ekvivalent: posúvanie požiadaviek, anglický ekvivalent: moving goalposts)

Požadovanie ďalších, komplexnejších dôkazov po získaní prvotne požadovaných dôkazov. Tie sú zámerne považované za nedostatočné.

MASA FALOŠNÝCH EXPERTOV
(slovenský ekvivalent: hromadenie falošných expertov, anglický ekvivalent: bulk fake experts)

Citovanie veľkého počtu odborníkov so zámerom vytvorenia dojmu, že v danej oblasti neexistuje žiadna vedecká zhoda. Umelo sa tak vytvára priestor pre legitimizovanie konšpiračných teórií.

FALOŠNÁ DEBATA
(anglický ekvivalent: fake debate)

Umelé postavenie argumentov vedy a pseudovedy na rovnakú úroveň, ktoré vytvára falošný dojem o legitímne prebiehajúcej vedeckej diskusii. Reálny konflikt medzi vedou a pseudovedou však nie je konfliktom dôkazov, ale konfliktom faktov a fikcie.

ZVELIČENIE MENŠINY
(slovenský ekvivalent: zväčšenie menšiny, anglický ekvivalent: magnified minority)

Amplifikácia hlasu alebo pripísanie nelegitímne väčšieho významu nesúhlasnému názoru hŕstky odborníkov, ktorého snahou je spochybnenie prevládajúceho odborného konsenzu o určitom jave.

ŤAŽENIE VÝROKOV
(slovenský ekvivalent: výrok bez kontextu, anglický ekvivalent: quote mining)

Vyňatie slov z celkového súboru súvislostí za účelom “dokázať” svoje stanovisko alebo skresliť postavenie oponenta v diskusii.

TROLLING
(slovenský ekvivalent: trolovanie)

Akt zámerného urážlivého alebo poburujúceho správania sa v online komunite s cieľom vyprovokovať čitateľov alebo narušiť konverzáciu. Termín „troll“ sa dnes najčastejšie používa na označenie akejkoľvek osoby, ktorá obťažuje alebo uráža ostatných účastníkov online diskusie.

STATUS QUO BIAS
(slovenský ekvivalent: zaujatosť v dôsledku súčasného stavu)

Emočná zaujatosť, preferencia súčasného stavu. Aktuálny stav (status quo) sa považuje za referenčný bod a akákoľvek zmena sa považuje za stratu, resp. za negatívum. Status quo bias je však potrebné odlíšiť od racionálnej preferencie súčasného stavu, kedy je súčasný stav objektívne lepší ako dostupné alternatívy. Dôležitým faktorom tejto zaujatosti je to, že funguje aj napriek dostupnosti kvalitných informácií, ktoré racionálne dokladujú výhody možných zmien, ale jednotlivec ich napriek tomu odmieta a rozhoduje sa na základe svojej emocionálnej preferencie.

RÁMCOVANIE
(anglický ekvivalent: framing)

Schéma interpretácie reality, zbierka stereotypov, na ktoré sa jednotlivci spoliehajú pri pochopení a reagovaní na javy - ovplyňuje ich rozhodnutia. Rámcovanie je vytvárané pomocou komunikácie masmédií, politických alebo sociálnych hnutí, politických vodcov a pod. Môže byť pozitívne alebo negatívne, v závislosti od publika a od toho, aký druh informácií sa prezentuje. V zmysle politických účelov sa rámcovanie často používa pre prezentáciu problémov tak, aby sa ako najvhodnejšie riešenie pre danú situáciu javilo ako to, ktoré uprednostňuje vlastné politické záujmy komunikátora.

PROTICHODNÉ STANOVISKÁ
(anglický ekvivalent: contradictory views)

Súčasné presvedčenie o myšlienkach/tvrdeniach, ktoré si navzájom odporujú.

PROPAGANDA

Pravdivá alebo nepravdivá informácia šírená s cieľom vyvolať v publiku istú želanú reakciu. Má spravidla ideologickú, náboženskú, či politickú konotáciu. Na rozdiel od reklamy či propagácie, propaganda nemá komerčný rozmer.

PRÍLIŠNÉ ZJEDNODUŠOVANIE
(anglický ekvivalent: oversimplification)

Zjednodušenie javu spôsobom, ktorý zúži možnosti na jeho správne porozumenie, čo vedie k chybným záverom či nesprávnemu vyhodnoteniu situácie.

PREVAŽUJÚCE PODOZRENIE
(anglický ekvivalent: overriding suspicion)

Radikálny cynizmus voči oficiálnym informáciám, ktorý bráni dôvere v čokoľvek, čo nie je v súlade s konšpiračnou teóriou.

PRENASLEDOVANÁ OBEŤ
(slovenský ekvivalent: hra na obeť, anglický ekvivalent: persecuted victim)

Manipulačná technika spočívajúca vo vnímaní a prezentácii seba samého v úlohe obete organizovaného prenasledovania či perzekúcie.

PRAVDA
(anglický ekvivalent: truth)

Skutočný alebo objektívne platný stav veci, súlad s realitou alebo faktami. Overená, nespochybniteľná alebo zrejmá skutočnosť, zásada či tvrdenie.

POSTFAKTUÁLNY
(slovenský ekvivalent: postpravdivý, anglický ekvivalent: post-factual, post-truth)

Prídavné meno označujúce alebo vzťahujúce sa na okolnosti, za ktorých majú objektívne fakty menší vplyv na formovanie verejnej mienky ako emócie či názory (napr. postfaktuálna doba).

ČERVENÝ SLEĎ
(slovenský ekvivalent: odklon pozornosti, anglický ekvivalent: red herring)

Úmyselné zameranie sa na irelevantný bod javu, s cieľom odvrátiť pozornosť od jeho podstaty, príp. dôležitejšieho bodu.

OBJEKTIVITA
(slovenský ekvivalent: objektívnosť, anglický ekvivalent: objectivity)

Nestrannosť a neutralita hodnotenia, založená na faktoch, s absenciou zaujatosti/predsudkov. Vnímanie reality, ktoré nie je ovplyvnené osobnými preferenciami, pocitmi, názormi či interpretáciami.

NIEČO MUSÍ BYŤ ZLE
(anglický ekvivalent: something must be wrong)

Cielené hľadanie skrytého problému aj tam, kde žiadny nie je. Živenie predpokladu, že oficiálne informácie sú len klamstvom, aj napriek tomu, že tento predpoklad už nie je argumentačne udržateľný.

NEREÁLNE OČAKÁVANIA
(slovenský ekvivalent: nerealistické očakávania, anglický ekvivalent: impossible expectations)

Nerealistické alebo nedosiahnuteľné očakávania voči istote vedeckých dôkazov. Často sa objavujú pri prijímaní rozhodnutí na politickej úrovni, ktoré vyžadujú presné, potvrdené a všeobecne uznávané vedecké teórie.

NEKALÝ ÚMYSEL
(anglický ekvivalent: nefarious intent)

Automatický predpoklad, že motivácia konania či tvrdenia protistrany je nečestná a cielene slúži v jej prospech.

NEJEDNOZNAČNOSŤ
(anglický ekvivalent: ambiguity)

Využitie nejednoznačného či nepresného jazyka s cieľom doviesť adresáta informácie k zavádzajúcemu záveru.

MISINFORMÁCIA
(slovenský ekvivalent: neúmyselne nepravdivá informácia, anglický ekvivalent: misinformation)

Informácia, ktorá je nesprávna/nepravdivá, avšak jej zámerom nie je úmyselne spôsobiť ujmu. Napríklad ide o prípady, kedy jednotlivci na sociálnych sieťach v snahe pomôcť šíria informácie bez toho, aby vedeli o tom, že sú nepravdivé.

MALINFORMÁCIA
(slovenský ekvivalent: škodlivá informácia, anglický ekvivalent: malinformation)

Skutočná informácia, ktorá je verejne zdieľaná s úmyslom spôsobiť ujmu. Patria sem súkromné informácie, ktoré sa šíria tak, aby poškodili druhú stranu alebo jej povesť.

LOGICKÝ KLAM
(anglický ekvivalent: logical fallacy)

Základná množina, zahŕňajúca všetky úmyselne či neúmyselne chybné argumentačné techniky, ktoré porušujú zásady racionálneho dôkazu a vedú k záverom, ktoré nevyplývajú s premís v súlade s logikou.

KOTVENIE
(anglický ekvivalent: anchoring)

Kognitívna zaujatosť, kedy sa jednotlivec rozhoduje na základe prvotne získanej informácie (považovanej za „kotvu“). Informácie, ktoré majú ku kotve bližšie, sa jej prispôsobujú a ďalej pôvodnú informáciu posilňujú. Naopak, tie vzdialenejšie, majú tendenciu smerovať do úzadia, až sa postupne z procesu rozhodovania vytratia. Po prvotnom nastavení kotvy sa teda všetky budúce argumenty, odhady alebo debaty budú odvíjať práve od nej a vonkajšie podnety či poznatky sú do značnej miery ignorované.

KONŠPIRAČNÁ TEÓRIA
(slovenský ekvivalent: konšpirácia, anglický ekvivalent: conspiracy theory)

Pokus o objasnenie reality, ktorý odmieta štandardné vysvetlenie udalosti a namiesto toho pripisuje jej realizáciu tajnej skupine alebo organizácii. Stojí na myšlienke, že mnohé dôležité politické, hospodárske a sociálne udalosti sú produktom záludných plánov, ktoré sú širokej verejnosti do značnej miery neznáme. Konšpirácie sa objavujú najmä v časoch, kedy si človek potrebuje vysvetliť určité javy či otázky, na ktoré zatiaľ nepozná faktickú odpoveď.

KONFIRMAČNÉ SKRESLENIE
(anglický ekvivalent: confirmation bias)

Tendencia vyhľadávať, interpretovať, zameriavať sa a pamätať si informácie spôsobom, ktorý potvrdzuje predom vytvorené presvedčenie, predsudky alebo hypotézy.

JEDINÁ PRÍČINA
(slovenský ekvivalent: osamotená príčina, anglický ekvivalent: single cause)

Predpoklad jedinej príčiny alebo dôvodu, aj keď môže existovať viac príčin alebo dôvodov určitého javu. Na existenciu javu by tak nemalo vplývať viacero faktorov než v realite. Ostatné objektívne príčiny a dôvody nezohľadňuje, napr. kvôli tomu, že nevyhovujú argumentačnej línii.

IMÚNNOSŤ VOČI DÔKAZOM
(anglický ekvivalent: immunity to evidence)

Presvedčenie, že akýkoľvek dôkaz, ktorý oponuje konšpiračnej teórii, je výsledkom samotného sprisahania.

INTERPRETÁCIA NÁHODY
(anglický ekvivalent: re-interpreting randomness)

Presvedčenie, že sa nič nedeje náhodou. Náhodné udalosti sú interpretované ako príčiny sprisahania, respektíve zatajovaného plánu.

LENIVÁ INDUKCIA
(slovenský ekvivalent: ignorácia dôkazov, anglický preklad: slothful induction)

Vyhodnocovanie situácie či vytváranie záveru bez zohľadnenia relevantných dôkazov.

CHERRY-PICKING
(slovenský ekvivalent: vyberanie čerešničiek, vyzobávanie hrozienok, klam neúplných dôkazov, anglický ekvivalent: suppressing evidence, fallacy of incomplete evidence)

Selekcia argumentov a informácií, ktoré potvrdzujú jeden pohľad na vec, zatiaľ čo sa ignorujú ostatné argumenty a informácie, ktoré sú v rozpore s týmto pohľadom.

HYBRIDNÁ HROZBA
(anglický ekvivalent: hybrid threat)

Druh hrozby kombinujúci tradičné, nepravidelné a asymetrické podvratné činnosti v čase a priestore. Úmyselne sa zameriava na zraniteľné systémové miesta štátov a inštitúcií, a to prostredníctvom širokého spektra vojenských a nevojenských prostriedkov. Nástrojom hybridných hrozieb môžu byť dezinformačné kampane, využívanie sociálnych médií na propagandu alebo radikalizáciu, nábor a priame ovládanie svojich priaznivcov, ekonomické aktivity či útoky v kybernetickom priestore. Zámerom je ovplyvniť rôzne formy rozhodovania na regionálnej, štátnej alebo inštitucionálnej úrovni tak, aby sa zvýhodnili strategické záujmy agresora, pričom sa objekt hybridných snáh oslabuje.

HOAX
(slovenský ekvivalent: podvod, klamlivá správa)

Falošná správa alebo úmyselné klamstvo, ktoré sa spolieha na ochotu ľudí niečomu uveriť. Hoaxy sú často prostriedkom napádania autority, zvykov alebo aktuálneho stavu. Účelom hoaxu však môže byť aj naplnenie vlastného záujmu (napríklad generácia zisku či publicity konkrétneho podvodníka).

FALOŠNÍ EXPERTI
(anglický ekvivalent: fake experts)

Technika, ktorá prezentuje nekvalifikovanú osobu alebo inštitúciu ako zdroj dôveryhodných informácií.

FALOŠNÉ PRIROVNANIE
(slovenský ekvivalent: falošná analógia, anglický ekvivalent: false analogy)

Nelegitímny predpoklad, že keď sú si dve veci v niektorých ohľadoch podobné, sú si automaticky podobné aj v inej rovine.

FALOŠNÁ DILEMA
(slovenský ekvivalent: falošná voľba, anglický ekvivalent: false choice)

Argumentačný klam, manipulačná technika spočívajúca v prezentovaní iba dvoch (či viacerých) možností výberu, napriek tomu, že existujú aj iné možnosti.

FAKT
(anglický ekvivalent: fact)

Niečo, čo je skutočné, pravdivé. Realita, ktorá je dokázaná skutočnou skúsenosťou alebo pozorovaním.

FACT-CHECKING
(slovenský ekvivalent: faktická kontrola)

Proces určovania faktickej presnosti oficiálnych publikovaných informácií, ako sú vyhlásenia politikov a spravodajské správy.  Kontrola faktov sa objavila v USA v 90. rokoch 20. storočia, kedy slúžila na overenie výrokov v politických reklamách vysielaných v televízii. To, že správa nie je fakticky presná, nie je správne automaticky interpretovať ako klamstvo.

DOXING
(slovenský ekvivalent: neoprávnená manipulácia s informáciami)

Zverejnenie osobných informácií konkrétneho jednotlivca v online priestore bez jeho súhlasu. Tieto informácie môžu obsahovať celé mená, adresy, telefónne čísla, fotografie a ďalšie. Názov je odvodený od skratky "dox", ktorá znamená dokumenty. Doxing je príkladom šírenia malinformácií.

DOUBLETHINK
(slovenský ekvivalent: viera v protichodné názory)

Simultánne presvedčenie o správnosti protichodných myšlienok. Termín prvýkrát použil George Orwell vo svojom diele 1984. Doublethink je použitím logiky proti logike alebo neuvedomením si vlastného protirečenia.

DEZINFORMÁCIA
(slovenský ekvivalent: úmyselne falošná informácia, anglický ekvivalent: disinformation)

Nepravdivá informácia, ktorá je vytvorená a zámerne šírená s jednoznačným úmyslom spôsobiť ujmu. Producenti dezinformácií sú zvyčajne motivovaní politickými, ekonomickými, sociálnymi či psychologickými faktormi.

DEEPFAKE
(slovenský ekvivalent: vysoko falošný obsah)

Zavádzajúci obsah vytvorený pomocou umelej inteligencie. Syntetizáciou rôznych existujúcich vizuálnych a zvukových súborov umelá inteligencia vytvára falošný obsah na nerozoznanie od reality. Aj keď je táto technológia ešte stále v plienkach, je pravdepodobné, že používanie tohto typu syntetického  obsahu v dezinformačných kampaniach uvidíme častejšie, pretože softvér na jeho vytváranie sa stane časom dostupnejším.

DEBUNKING
(slovenský ekvivalent: objasnenie, objavenie podstaty)

Proces overujúci/odhaľujúci pravdivostnú hodnotu určitého tvrdenia, domnienky či sentimentu. Na základe zistení môže byť daná informácia vyvrátená či označená za nepravdivú, prehnanú alebo špekulatívnu.

CLICKBAIT
(slovenský ekvivalent: klikacia návnada)

Internetový obsah, ktorého hlavným účelom je motivovať používateľov k tomu, aby sledovali odkaz na webovú stránku a zvýšili tak jej čitateľnosť, pozeranosť alebo virálnosť. Častokrát ide o webové stránky s kvalitou a celkovou hodnotou obsahu na nízkej úrovni. Kľúčom pre clickbait sú predovšetkým senzačné alebo zavádzajúce názvy.

PREDSUDOK
(slovenský ekvivalent: predpojatosť, anglický ekvivalent: bias)

Konkrétna tendencia, sklon, pocit alebo názor, ktorý je predpojatý (urobený vopred) alebo neodôvodnený. Neprimerané uprednostňovanie určitej myšlienky alebo javov, a to spôsobom, ktorý je zvyčajne zaujatý, neférový a poškodzujúci. Môže ísť aj o neprimerane nepriateľské pocity alebo názory voči určitej sociálnej skupine - predsudok.

ARGUMENT ŠIKMOU PLOCHOU
(slovenský ekvivalent: klzký svah, anglický ekvivalent: slippery slope argument)

Argumentačný klam, ktorý tvrdí, že malé kroky nevyhnutne povedú k reťazovej reakcii a výrazným (negatívnym) dôsledkom. Slúži predovšetkým ako varovanie pred neželaným vývojom, na ovplyvnenie či odvrátenie rozhodnutia alebo konania protistrany.

ARGUMENTUM AD HOMINEM
(slovenský ekvivalent: argument k človeku)

Technika, ktorá využíva útok na osobu/skupinu namiesto reakcie na jej argumenty. Útočí na a snaží sa zneužiť emócie protistrany.

ANEKDOTA
(anglický ekvivalent: anecdote)

Technika použitia osobných skúseností alebo izolovaných príkladov namiesto spoľahlivých argumentov alebo presvedčivých dôkazov. Jej cieľom je sprostredkovať určitú predstavu bez podrobností alebo kontextu, iba podčiarknutím konkrétnej vlastnosti či zaujímavosti.

Zdroje: 

BezFaulu.net

Data & Society / Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information (Caroline Jack)

First Draft / Information Disorder: The Essential Glossary (Claire Wardle)

HackerNoon / A Glossary for the Misinformation Age (Zeena Qureshi)

Hillsborough Community College / Fake News, Misleading News, Biased News: Terms and Definitions

Skeptical Science / A history of FLICC: the 5 techniques of science denial (John Cook)

YourBias.is

Close