Istanbulský dohovor nemá za cieľ deťom „vymývať mozgy“

Istanbulský dohovor (celým názvom Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu) je štandardný dohovor Rady Európy, ktorý však so sebou už niekoľko rokov prináša desiatky dezinterpretácií, dezinformácií a konšpirácií. V novom článku na portáli Tradičná rodina tomu opäť nie je inak.

Krajne pravicový nacionalista

Článok sa nachádza na ultrakonzervatívnom portáli www.tradicna-rodina.cz, ktorý sa javí ako homofóbny – nedávno zverejnil internetovú petíciu proti návrhu „Manželství pro všechny“ a často vystupuje proti LGBTQ+ komunite. Autorom článku je Zdeněk Chytra, ktorý frekventovane šíri hoaxy a konšpiračné teórie. Ide o krajne pravicového populistu a nacionalistu, ktorý s publikom komunikuje najmä cez sociálne siete. Často sa negatívne vyjadruje k migrácii, pričom natočil rozhovor pre Islám v ČR nechceme“ a vystupoval na niekoľkých protimigrantských demonštráciách. Chytra o Istanbulskom dohovore napísal aj knihu, v ktorej upozorňuje na „nebezpečnosť“ dokumentu a tzv. „gender ideológiu“. Autor v článku cituje znenie Istanbulského dohovoru a okrem iného využil aj video z CBN News.

Cieľom je znížiť násilie páchané na ženách

Chytrov článok má pôsobiť ako článok o Istanbulskom dohovore, v skutočnosti sa však viac zameriava na sexuálnu výchovu na školách a hlavnému cieľu dohovoru – odstráneniu násiliu na ženách – sa takmer vôbec nevenuje.

Chytra síce cituje časti Istanbulského dohovoru, avšak hneď za nimi nasleduje subjektívny názor autora a dezinterpretácia faktov. Autor používa ťaženie výrokov – vyňatie slov (v tomto prípade slovo rod (tzv. gender) z celkového súboru súvislostí za účelom “dokázať” svoje stanovisko a skresliť samotný dohovor. Vidieť to i na príklade vzdelávania.

Istanbulský dohovor deklaruje, že začlení do študijných materiálov problematiku rodovej rovnosti, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu a rodovo podmieneného násilia na ženách.

Autor z toho vytvára subjektívnu domnienku, že deti na školách budú indoktrinované tzv. „gender“ ideológiou. Autor spomína SOGI (Sexuálna orientácia a rodová identita) výuku na školách, ktorá údajne deti núti vybrať si iné pohlavie, ako to, s akým sa narodili. 

Autor v tomto prípade zavádza – cieľom SOGI je, aby boli školy inkluzívne a bezpečné pre študentov všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít, či už ide o homosexuálov, bisexuálov, transexuálov, ale aj heterosexuálov. Vzdelávanie SOGI znamená viesť rozhovory o rozmanitosti a naučiť sa rešpektovať všetkých ľudí bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Podľa organizácie Stop bullying bolo minulý rok šikanovaných až 9 z 10 študentov z LGBTQ+ skupiny. Viac ako tretina študentov LGBTQ+ je v škole fyzicky napádaná.

Autor sa síce zaoberá gender ideológiou, v článku však zabudol zmieniť oveľa dôležitejší fakt – podľa prieskumu Európskej únie až 33% žien zažilo alebo zažíva fyzické a/alebo sexuálne násilie od 15. roku života.

Toto číslo môže byť ale oveľa vyššie, pretože iba časť žien násilie nahlási na polícii. Cieľom Istanbulského dohovoru je toto percento znížiť na minimum a dopracovať sa k lepším štatistikám v tejto oblasti.

„Gender“ ideológia?

Titulok Istanbulská úmluva přinese povinnost vymývat dětem mozky vyznieva ako clickbait. Istanbulský dohovor síce hovorí o deťoch, ale v inom zmysle – uznáva, že deti sú tiež obeťami domáceho násilia, ktoré na ne negatívne vplýva a škodí im. Dohovor tiež spomína, že  ženy a dievčatá sú vystavené vyššiemu riziku rodovo podmieneného násilia ako sú muži“. Treba pripomenúť, že kým biologicky sú ženy rovnaké v rôznych krajinách a kultúrach, spoločenské postavenie a práva žien sú diametrálne odlišné v iných krajinách a kultúrach (napr. rozdiel v Európe a v arabskom svete). 

Podľa Istanbulského dohovoru je rod (tzv. gender) súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ a „pojmom „rodovo podmienené násilie na ženách“ sa rozumie násilie, ktoré je nasmerované proti žene, pretože je žena“.

Autor využíva argument šikmou plochou, keďže manipuluje s informáciami a tvrdí, že malé kroky (vzdelávanie detí v oblasti rodovej rovnosti bez rodových stereotypov) nevyhnutne povedie k výrazným negatívnym dôsledkom (nútený zásah do rozvoja a totožnosti dieťaťa a porušenie Dohovoru o právach dieťaťa). 

Využil tiež techniku zvanú cherry-picking a selektuje iba informácie, ktoré potvrdzujú jeho pohľad na vec. Nespomína, že násilie na ženách je prejavom historicky nerovnocenného rozdelenia sily medzi ženami a mužmi, a že realizácia rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi je kľúčovým prvkom predchádzania násiliu na ženách.

Chytra tiež útočí na LGBTQ+ komunitu a vytvára ničím nepodloženú konšpiráciu o tom, že neziskové české LGBTQ+ organizácie nútia deti oslavovať homosexualitu. Istanbulský dohovor však vôbec nespomína LGBTQ+ komunitu, registrované partnerstvá ani manželstvá ľudí rovnakého pohlavia.

Audiovizuálne médiá

Titulná fotka zobrazuje tzv. drag queen a pochádza z videa CBN News o SOGI výuke na školách. Vo videu sa o drag queens hovorí asi 5 sekúnd z takmer 6 minútového videa, autor však zámerne využil práve túto fotku. Fotka má minimálny súvis s Istanbulským dohovorom, ktorého cieľom je zníženie rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách.

Záver

Autor manipuluje a dezinterpretuje hlavný cieľ Istanbulského dohovoru a straší čitateľov s tzv. nebezpečnou gender ideológiou“. Fakt, že hlavným cieľom dohovoru je odstránenie rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách, ktoré sa považuje za najzávažnejšiu formu porušovania ľudských práv žien, autor v článku nespomína.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,7/7


Autor analýzy: Barbora Krasová

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close