Matovič nechráni zlodejov a neoberá slušných ľudí

Vo videu sa poslanec strany ĽSNS vyjadruje k výzve Ministerstva vnútra SR na podporu vysporiadania nelegálnych stavieb v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej ako MRK). Mazurek sa pomocou expresívnych a negatívne zafarbených slov snaží vyprovokovať čitateľa k pohoršeniu, že kriminálnici, v jeho ponímaní Rómovia, opäť dostanú niečo zadarmo od štátu. Mazurek však zamlčal fakt, že hlavný zdroj projektu – Európsky sociálny fond (ďalej ESF) – podporuje aj iné projekty, z ktorých môže profitovať každý občan tejto republiky. Vo videu nie je vysvetlené ani to, že hlavným dopadom projektu by malo byť zvýšenie štandardu hygieny, a teda zlepšenie rómskej problematiky, resp. začlenenia rómskej menšiny do spoločnosti. Používaním manipulačných techník a zatajením úplnej pravdy tak vytvára negatívne ladený naratív voči rómskemu etniku.  

Kvalita zdrojov

Video je na Facebookovom profile Milana Mazureka, poslanca Národnej rady SR za politickú stranu Kotlebovci – Ľudová Strana Naše Slovensko. Táto strana je krajne pravicová, často označovaná ako neonacistická. S Mazurekom sú spojené viaceré kontroverzie. Naposledy bol v roku 2019 rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici uznaný za vinného z prečinu hanobenia národa a rasy. Jeho vyjadrenia a príspevky majú často anti-rómske a xenofóbne zafarbenie, tak ako aj toto video, ktoré má celkovo 607 komentárov, niečo cez tri tisíc reakcií a 4,5 tisíc zdieľaní. Pri takom počte reakcií a zdieľaní videa je potrebné sa zamerať na faktickosť informácii a výrokov vo videu a v texte.

Nech sa páči, byť asociálom je výhodné

Výzvou na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK sa vláda snaží docieliť, aby obce mohli eliminovať počet nelegálnych stavieb a rozvíjať inžinierske siete, vrátane prístupu k pitnej vode. Primárnym pozitívnym dopadom môže byť zlepšenie hygieny, čo je dôležité pre celkovú kvalitu života. Týmto sa nepriamo vytvárajú podmienky k integrácii MRK do spoločnosti. Sekundárnym dopadom je možnosť zvýšenia zamestnanosti a zvýšenia vzdelanostnej úrovne MRK. Bez legalizácie stavieb a vysporiadania týchto vzťahov sa však situácia a problematika Rómov na Slovensku nemôže zlepšiť. Štát v tomto prípade podáva pomocnú ruku oprávneným žiadateľom – 150 obciam. Podľa Atlasu rómskych komunít 2019 sa na Slovensku nachádza približne 826 rómskych koncentrácii.

Čitateľ bol takto uvedení do omylu, že všetci Rómovia na Slovensku dostanú pomoc. Práve naopak, pomoc dostanú len tie obce, v ktorých je situácia podľa štátu najhoršia.

Pán Mazurek tiež úplne nevysvetlil financovanie tohto projektu. 85%, čiže dva milióny eur je financovaných z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ako ESF), 10% financií (235 294, 12 EUR) pochádza zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5% nákladov je spolufinancovaných zo zdrojov žiadateľa. Len pre porovnanie, rozpočet verejnej správy SR na rok 2020 je takmer 39 miliárd EUR. Štát prispeje na tento projekt niečo cez 200 tisíc EUR. ESF okrem iného na Slovensku finančne podporuje projekty, ktoré slúžia na zlepšenie zamestnateľnosti mladých ľudí, zlepšenie edukácie, na podporu marginalizovaných skupín a zlepšenie chodu verejnej správy. Každý jeden z nás benefituje z ESF. Je pravdou, že finančné prostriedky pochádzajú z daní pracujúcich ľudí, ale ľudí z celej Európy, z ktorých benefituje každý a nie len MRK.

V príspevku sa taktiež spomína, že ak sa človek rozhodne byť asociálom, tak dostane dávky, fondy a granty. Je otázne za akých podmienok sa človek „rozhodne byť asociálom” pretože výška dávok pre ľudí v hmotnej núdzi je pre jednotlivca mesačne 66,30 EUR a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 232,60 EUR. Aj tento text navádza na mýtus, že Rómovia poberajú dávky, ktoré sú vyššie ako pre majoritu.

Žiadne rómske dávky neexistujú a tieto dávky v hmotnej núdzi sú pre každého čo sa „rozhodne byť asociálom” rovnaké.

Je potrebné brať do úvahy rôzne socioekonomické faktory, ktoré do značnej miery ovplyvňujú naše možnosti do budúcna. Miesto narodenia, rodinu, výchovu si nikto z nás vybrať nemôže. Preto základom lepšej spoločnosti je zlepšenie sociálnych a existenčných podmienok každého z nás. 

Niečo zadarmo, ale čo je to niečo?

Tak ako už aj názov príspevku Matovič chráni zlodejov a oberá slušných ľudí!”, tak aj samotný popisný text k videu sú negatívne zafarbené voči Rómom a terajšej vláde. Mazúrek používa expresívne slová ako šašo, ochranca zlodejov alebo aj vláda narušeného Matoviča. Celkovo generalizuje všetkých Rómov ako kriminálnikov a občanov Slovenskej Republiky ako „poctivých hlupákov.“ Týmto útočí na skupinu ľudí namiesto reakcie na ich argumenty a tak využíva techniku ad hominem. V pozícii štátneho funkcionára by bolo vhodné používať relevantný a spisovný slovenský jazyk. Urážaním a nepreukázaním faktov sa Mazurek oberá o profesionalitu a serióznosť jeho tvrdení, čo znižuje hodnovernosť tohto príspevku.

Text je prevažne útočný; chýbajú mu konštruktívne prvky ako napríklad vyjadrenie sa druhej strany – žiadateľov a Rómov. Mazurek veľkými písmenami kričí, že Rómovia dostanú opäť niečo zadarmo. Ale čo je to niečo? Nikomu nie je známe, či po vysporiadaní majetko-právnych vzťahoch obyvatelia na týchto pozemkoch dostanú ubytovanie zadarmo. Vzhľadom na nedostatočné finančné zdroje obcí je táto možnosť málo pravdepodobná. Častokrát to obce riešia projektmi svojpomocne postavených domov alebo sociálnymi bytmi, za ktoré si Rómovia platia a nikto tak nič nedostane zadarmo. 

Pomôžeme im, pomôžeme všetkým

Text a video sa vyjadrujú k nedávno vydanej výzve na vysporiadanie pozemkov v obciach za účelom zlepšenia hygienických a existenčných podmienok MRK. Táto výzva je dnes, kedy šírenie COVIDU-19 je rýchlejšie kvôli zlým hygienickým návykom, o to akútnejšia. Poslanec NR SR Mazúrek však útočí na terajšiu vládu a argumentuje, že Rómovia opäť dostanú niečo zadarmo. Koná tak použitím citovo zafarbených slov a nevypovedaním úplnej pravdy o tejto výzve, ktorá je skutočné potrebná na zlepšenie rómskej problematiky a tak zvýšenie životnej úrovne na Slovensku. Každý jeden z nás sa chce mať lepšie ale bez pomoci tým najzraniteľnejším a bez vyriešenia rómskej problematiky sa situácia nezlepší. Preto ak pomôžeme im, tak pomôžeme všetkým. 

Celkové hodnotenie redakcie: 1,8/7


Autor analýzy: Simona Uhrinová

Editori: Peter Dubóczi, Matej Spišák

Close