Nie je pravda, že na koronavírus nikto nezomrel

Podľa článku sa bulharský doktor Stoyan Alexov vyjadril, že v skutočnosti neexistuje nijaký dôkaz o tom, že by niekto umrel na následky COVID-19. Pri pacientoch, ktorí na vírus vraj umreli nebolo dokázané, že by bol koronavírus príčinou ich smrti. Umrieť mali na iné, „bežnejšie“ ochorenia. WHO údajne zakázala výkon pitvy na obetiach, aby mohla šíriť paniku.

Odborník na neodbornom portáli

Stoyan Alexov je skúsený doktor, ktorý v Bulharsku zastáva významnú pozíciu prezidenta BPA (Bulgarian Pathology Association). Alexov má teda vedomosti na vyjadrenie sa k ochoreniu. Na druhej strane portál Zem a Vek, na ktorom bola informácia zverejnená, pravidelne uverejňuje dezinformácie. 

Dymová clona lží

Článok naznačuje, že Alexovo vyjadrenie o mortalite koronavírusu bolo podporené celou Európskou patologickou asociáciou. Alexov však tento výrok nevyslovil na webinári Asociácie tak, ako to článok naznačuje – práve naopak, zvyšní členovia Asociácie sa proti tomuto tvrdeniu ohradili a sami ho vyvrátili. Jedná sa v podstate o tzv. zveličenie menšiny, kde bolo tvrdenie jedného odborníka pripísané väčšej skupine s cieľom zvýšiť jeho legitimitu.

Otázka konsenzu Asociácie nie je jedinou nesprávnou informáciou v tomto článku. Stoyan Alexov vyhlásil, že v telách pozostalých neboli prítomné protilátky špecifické pre COVID-19, indikujúce vírus ako príčinu úmrtia.

Opak je však pravdou – niekoľko vydaných štúdií dokazuje, že obete skutočne produkovali protilátky špecifické pre SARS-CoV-2, ktorý priamo zapríčiňuje COVID-19.

Takisto nepravdivé je vyhlásenie, že by WHO striktne zakazovalo autopsiu obetí. Štúdie z Nemecka alebo z USA sa priamo zaoberajú výsledkami pitiev obetí z týchto krajín, pričom ich bolo vykonaných niekoľko desiatok, a samotná Asociácia sa týmito štúdiami a ich výsledkami na svojom webinári zaoberala.

Vyhlásenie Alexova, že neexistuje základ, na ktorom je vyvíjaná vakcína je taktiež z niekoľkých dôvodov nepravdivá. Autor tvrdenie obhajuje tým, že v obetiach neboli prítomné protilátky – ako už bolo spomenuté, protilátky produkované boli.

Ďalším protiargumentom je aj fakt, že vakcinácia nemusí iba sfunkčniť alebo doručiť protilátky, ale môže podporiť iné faktory imunity dôležité pre boj s vírusovým ochorením.

Svet proti WHO

Článok je napísaný neutrálnym tónom a zväčša objektívne. Snaží sa objektívne opísať a priblížiť informácie poskytnuté doktorom Alexovom. Keďže sa však jedná o fakticky nesprávne informácie, tak nie je možné určiť, či nie je táto objektivita použitá jednoducho preto, že sa portálu tieto nesprávne informácie hodili do jeho hodnotovej a pravdivostnej orientácie. Nachádzajú sa tu však isté náznaky senzacionality a príliš silných tvrdení typu „(WHO je) zločinecká lekárska organizácia“ alebo „správanie WHO možno definovať ako trestné.“ Takisto sa spomína aj Bill Gates a jeho rola pri vývoji vakcíny a snahe o zavedení „Covid-Passov.“ Gates a WHO sa tým opäť označujú ako hlavní „páchatelia“ pri zavádzaní nového svetového poriadku skrz pandémiu COVID-19. Článok sa previňuje takzvanou “lenivou indukciou,” keďže úmyselne ignoruje časť relevantných informácií z webináru Asociácie.

Záver

Hoci odbornosť a predchádzajúce skúsenosti doktora Alexova vyvolávajú pocit, že by mohli byť jeho závery fakticky správne, opak je žiaľ pravdou. Jeho vyjadrenia sa nezhodujú s inými výskumami a verejne dostupnými informáciami. Alexov zároveň schválne predstavuje neúplné alebo nesprávne popisy a definície, najmä v otázke fungovania protilátok v tele tak, aby na nich mohol stavať ďalšie nepresné argumenty o otázkach mortality a liečenia koronavírusu. Navyše fakt, že sa proti Alexovi vyjadrili aj jeho vlastný kolegovia z Asociácie, dáva jasne najavo nedôveryhodnosť celého článku.

 

Celkové hodnotenie redakcie: 2,8/7


Autor analýzy: Marián Maraffko

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close