Nie, nový azylový systém predstavený Európskou komisiou, neprinesie "inváziu" migrantov do Európy

Text sa zaoberá novým azylovým systémom predstaveným Európskou komisiou. Autor prezentuje tento pakt ako inváziu migrantov do Európy a hovorí, že jeho súčasťou sú povinné kvóty. V článku pracuje s dezinformáciami, prekrúcaním faktov o EÚ, situácii v Švédsku atď. Využíva taktiež rasistický slovník v spojitosti s europoslancami inej farby pleti ako bielej.

Studňa na konšpirácie

Článok bol uverejnený na portáli s názvom voxpopuliblog.cz. Pre túto webovú stránku je príznačné publikovanie dezinformačných správ, konšpiračných teórií, prekrúcanie faktov. Články navyše zväčša obsahujú prvky rasizmu a xenofóbie. Portál konspiratori.sk, ktorý sa venuje monitorovaniu webových stránok s neserióznym, klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom a následne z nich vytvára verejnú databázu, zaradil portál voxpopuliblog.cz do svojho rebríčka a ohodnotil ho známkou 9. Pre lepší celkový obraz hodnotenie je uvádzané na škále od 1-10, v zmysle čím vyššie číslo tým problematickejší obsah na danej stránke.

Čo sa týka samotného zdrojovania, autor sa v článku z väčšej časti opiera o svoje vlastné články z minulosti. Taktiež je tu možné nájsť aj odkaz na švédsku stránku friatider.se, ktorá je označená ako portál s extrémnou zaujatosťou a prítomnosťou fake news.

Medzi zdrojmi v článku sa nachádzajú aj dôveryhodné portáli. Avšak vybrané fakty z týchto zdrojov sú poprekrúcané samotným autorom, a tým pádom nezachytávajú skutočný kontext či konkrétnu informáciu.

Všade samé kvóty

Autor hlavnú podstatu článku opiera o dezinformáciu ohľadom cieľa nového azylového systému predstaveného EÚ. Gro dezinformácie sa skladá z tvrdenia, že nový azylový systém je založený na princípe povinných kvót a má zapríčiniť “inváziu“ migrantov z Afriky a Ázie. Tieto tvrdenia majú ďaleko od reality. Čo v skutočnosti znamenajú nové dodatky v pakte o migrácii a azylovom systéme?

Nový pakt má za úlohu vytvoriť systém zabezpečujúci riadenú migráciu a zabrániť nelegálnemu pašovaniu ľudí. Prostredníctvom rýchleho azylového procesu budú neúspešní žiadatelia o azyl poslaní do krajiny svojho pôvodu.

Súčasťou nového paktu sú aj povinné previerky pri prekračovaní externých hraníc EÚ, založené na zdravotnej a bezpečnostnej kontrole, povinnej registrácii a odtlačkov prstov. Pre väčšiu bezpečnosť chce EÚ taktiež posilniť európsku hraničnú a pobrežnú stráž. Podobne je tomu v prípade ďalších inštitúcií kontrolujúcich nelegálnu migráciu. Tvrdenie ohľadom povinných kvót je vysoko zavádzajúce. Krajiny, ktoré nechcú prijímať utečencov si budú môcť zvoliť spôsob, ktorým chcú pomôcť. Pomoc bude založená na základe spravodlivého podielu, teda podľa HDP a počtu obyvateľov krajiny.

Ďalšia dezinformácia, ktorú presadzuje autor vo svojom článku, je zameraná na údajné kvóty týkajúce sa Afroameričanov, ktoré sú v EP presadzované švédskou europoslankyňou Alice Bah Kuhnkeovou.

Kuhnkeova v skutočnosti vo svojej správe vyzýva na konkrétne a spoločné politické kroky na európskej úrovni v boji proti rasizmu. Taktiež poukazuje na nedostatočnú etnickú rozmanitosť v inštitúciách EÚ.

EP počas leta jasne odsúdil všetky formy rasizmu, nenávisti a násilia. Vyzval EÚ, aby v rámci boja proti terorizmu či počas imigračných kontrôl nepoužívala žiadne formy rasového a etnického profilovania, a navrhol, aby inštitúcie a krajiny EÚ oficiálne uznali historické krivdy proti ľudskosti spáchané na Rómoch, Afroameričanoch a obyvateľoch inej farby pleti. V celom dokumente nie je zmienka o spomínaných kvótach na Afroameričanov v EP.

Keď sa povie A, musí sa povedať aj B

Aj keď skutočne, ako tvrdí autor, Švédsko patrí k špičke v Európe, čo sa týka kriminality, je potrebné si vysvetliť zopár skutočností.

Ako prvé je nutné uviesť, že vyššie percento kriminality je nemožné objektívne spájať s etnickou príslušnosťou, keďže tieto údaje sa pri inkriminovaných osobách nezverejňujú. 

Potrebné je poukázať aj na príklad z roku 2015, keď Švédsko prijalo najväčší počet žiadateľov o azyl, no počet trestných činov napríklad zo sexuálneho zneužívania klesol o 11% od predošlého roku. Aj z rozhovorov so švédskymi odborníkmi, sprostredkovaných britskou BBC, vyplýva, že vyšší počet prípadov sexuálneho obťažovania, zaznamenaných v posledných rokoch, nie je spôsobený nárastom prisťahovalcov v krajine, ale väčším počtom hlásených prípadov od obeti sexuálneho obťažovania. Profesor kriminológie na Štokholmskej univerzite, Jerzy Sarnecki, uvádza, že nárast hlásených prípadov ma na svedomí zmena postoja občanov voči tomu, čo predstavuje sexuálne napadnutie. Uvádza, že v poslednom období, u ľudí, existuje menšia tolerancia voči určitým typom sexuálnych trestných činov, ktoré predtým nemuseli byť hlásene. Preto napríklad Eurostat upozorňuje, že je potrebné sa vyhnúť porovnávaniu medzi rôznymi krajinami z dôvodu rozdielov v právnom systéme, postupmi zaznamenávania alebo mierou podávania správ atď.

Odchod z EÚ? Radšej nie 

Autor článku obhajuje prípadne vystúpenie z EÚ ako pozitívny krok pre Českú republiku. Za dôležité považujeme uvedenie pár príkladov, ktoré dokazujú opak. Česko ako súčasť EÚ, ktorá je druhou najväčšou ekonomikou na svete, disponuje silnejším postavením v kontexte medzinárodných vzťahov.  Byť členom EÚ taktiež prináša väčšiu dôveru, stabilitu ekonomiky a prísun zahraničných investorov. Súčasťou vnútorného trhu EÚ sú výhody ako napríklad voľný pohyb tovaru a služieb, ktorých výsledkom sú ich nižšie ceny. Česko má zhruba 84% vývoz do krajín EÚ. Za spomenutie taktiež stojí fakt, že celkové výdavky EÚ v Česku, napríklad za rok 2018, boli 4,123 miliárd EUR, zatiaľ čo príspevok Česká do rozpočtu EÚ bol 1,720 miliárd EUR.  Uvedené príklady sú len zlomkom výhod, ktoré prináša členstvo v EÚ.

V článku sú v negatívnej konotácii spomínané integračné centrá a ich budovanie. Práve tie však majú za cieľ zabrániť zvyšovaniu kriminality zo strany migrantov a vytvárajú priestor pre koncepčnú integráciu cudzincov do majoritnej spoločnosti.

Dezinpretácia volebných prieskumov

Autor v článku klamlivo interpretuje volebné prieskumy vo Švédsku a snaží sa v čitateľovi navodiť dojem, že politický subjekt (Švédski demokrati), pre ktorý je príznačný euroskepticizmus a anti-islamská, anti-migrantska rétorika, je na vzostupe a predstavuje v krajine najpopulárnejšiu politickú stranu.

Klamlivo uvádza, že posledné prieskumy v krajine vyhráva strana Švédskych demokratov. Podľa posledného prieskumu vyplýva, že najsilnejšou stranou vo Švédsku sú sociálni demokrati. Euroskeptická strana švédskych demokratov sa nachádza až na treťom mieste. 

Autor rovnako zavádza o aktuálnej politickej situácii vo Fínsku- nie je tak vyhranená, ako to prezentuje autor článku. Aj keď sa euroskeptická strana Finns party nachádza v prieskumoch na druhom mieste, tak najsilnejšia strana sociálnych demokratov, ako aj ostatné strany s viac ako 10% podporou, sú zástancami zotrvania v EÚ.

Dezinformácie obalené v rasistickom a xenofóbnom slovníku

Článok sa vyznačuje jasnou jednostrannosťou skrz príznačný odpor voči EÚ. Súčasťou je aj rasistický a xenofóbny slovník autora, zameraný na Afroameričanov, Moslimov či migrantov vo všeobecnosti. Autor pri komentovaní situácie v Švédsku využíva metódu cherry-picking, založenú na selekcii informácií, ktoré potvrdzujú jeden pohľad na vec a ignorujú informácie v rozpore s jeho pohľadom. Titulok článku je možné hodnotiť ako clickbait, keďže obsahuje zavádzajúce prvky s cieľom prilákať čitateľov. Celkové vyznenie článku je založené na veľmi emočnom slovníku. Hlavným vizuálom v článku je obrázok znázorňujúci znak EÚ v spojitosti so smrtkou. Obrázok navodzuje negatívny postoj voči EÚ.

Záver

Pre portál Voxpopuli je príznačný slovník očierňujúci EÚ a podnecujúci nenávisť voči etnickým a sexuálnym menšinám. Tento článok nie je výnimkou a od začiatku používa množstvo dezinformácií, konšpirácií a nenávistných tvrdení.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,3/7


Autor analýzy: Martin Nociar

Editori: Peter Dubóczi, Michaela Ružičková

Close