Pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie neohrozuje ľudské práva a slobodu

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) zriadil začiatkom júla nové špecializované pracovisko zamerané na boj proti falošným a škodlivým informáciám  – Pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD). Hybridné hrozby, medzi ktoré patrí aj šírenie dezinformácií, sú Európskou úniou už niekoľko rokov pokladané za vážne ohrozenie politického a spoločenského prostredia v jej členských štátoch. Špecializované pracoviská proti hybridným hrozbám vznikli napríklad aj vo Švédsku, Španielsku, alebo v susednom Česku. Napriek tomu však vznik PHHD niektorí ľudia pokladajú za ohrozenie ich práv a slobôd.

Odborník mimo odbor

Článok vychádza z blogu advokáta Vladimíra Gürtlera, ktorého sprevádzalo niekoľko škandálov spojených s jeho politickými a pracovnými väzbami, ako aj s jeho osobnými vyjadreniami – napríklad k otázke rómskej menšiny. V profesijnej oblasti sa jedná o skúseného advokáta s pestrou kariérou – mimo Slovenska pracoval aj v USA, v Írsku alebo v Hongkongu. Obsah článku však nie úplne zodpovedá jeho kariérnej oblasti, keďže je v ňom právo využité iba minimálne. Gürtler na druhej strane neposkytuje relevantné zdroje k svojim vyjadreniam. Jedinými zdrojmi a odkazmi uvedenými v texte sú jeho vlastné príspevky na blogu.

Dezinformačná kôlňa

Samotný obsah článku neobsahuje nijaké relevantné informácie, ktoré by priamo zodpovedali jeho názvu alebo predpokladu čitateľov – jedná sa v podstate o clickbait. Autor však text článku vyskladal s pomocou hneď niekoľkých dezinformačných nástrojov a praktík, ktoré predstavujú drvivú väčšinu jeho obsahu.

Najviac využívanými sú tu tzv. cherry-picking a odklon pozornosti. Autor vybral niekoľko informácií – je potrebné podotknúť, že k téme textu nerelevantných – na základe ktorých vykresľuje neschopnosť a nekvalifikovanosť NBÚ pri výkone akejkoľvek činnosti. Využitý je napríklad fakt, že NBÚ vydal v roku 2017 Monike Jankovskej bezpečnostnú previerku pre stupeň utajenia prísne tajné.

Gürtler ďalej poukazuje na to, že informačný systém využívaný NBÚ funguje už od roku 2006, a že jeho poskytovateľ „prestal existovať.“ S ohľadom na propagovanú myšlienku textu sa pritom jedná o úplne nepodstatnú informáciu. Spolu s faktom, že pani Jankovská je v súčasnosti vo väzbe, však táto informácia tvorí výraznú časť článku, ktorú pán Gürtler využíva iba na zdiskreditovanie NBÚ.

Gürtler sa navyše výrazne hrá s tzv. dôkazom slobodou, kedy poukazuje na slobodu slova, tlače a názorov s cieľom podporiť svoj naratív o potláčaní občianskych práv.

Návrat totality nehrozí

Gürtler v texte nešetrí cynizmom a obvineniami nasmerovanými na NBÚ. Celý text vykresľuje akýsi „dystopický“ obraz blízkej budúcnosti na Slovensku, ktorej pomohlo práve zriadenie PHHD. Gürtler dospieva k extrémnym záverom – boj proti hybridným hrozbám má bezprostredne nasledovať politická a policajná represia občanov, kedy nám „štátne zložky baranidlom vyrazia dvere našich obydlí.“ Gürtler to prirovnáva k praktikám 50. rokov minulého storočia. Toto prirovnanie k minulosti však neslúži pre nič iné ako pre vyvolanie pozornosti a pre posilnenie svojho názoru na základe historických udalostí.

Celá Gürtlerova kritika pritom môže vychádzať iba z jeho vlastných politických a spoločenských preferencií.

Vladimír Gürtler v roku 2013 založil politickú stranu 7 statočných – jedným z jej základných bodov pritom bola snaha o decentralizáciu Slovenska. Je teda celkom možné, že Gürtlerovi ani tak neprekáža samotná myšlienka funkcie PHHD, ako skôr posilnenie ďalšieho „bratislavského úradu.

Záver

Obsah článku nijako nereflektuje jeho názov a slúži iba na poškodenie mena NBÚ. Je plný dezinformačných praktík, ktoré mu majú dodať vážnosť a podporiť naratív Gürtlera. Sú pritom využité nerelevantné informácie a skutočnosti, ktoré sa zameriavajú skôr na minulé prešľapy NBÚ, než na obvinenie z neoprávneného sledovania internetovej aktivity občanov. Napriek profesijnej skúsenosti autora je článok nedôveryhodný, napísaný senzacionálne a bez akéhokoľvek podstatného obsahu.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,9/7


Autor analýzy: Marián Maraffko

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close