Rockefeller nechce zaviesť kontrolu nad Američanmi

Rockefellerova nadácia pripravila plán týkajúci sa boja proti pandémii COVID-19. Plán zahŕňa vytvorenie Pandemickej testovacej komisie a určitej infraštruktúry, ktorá by za rok umožnila otestovať až 30 miliónov amerických obyvateľov. Cieľom iniciatívy je návrat do práce a každodenného života. Článok tento plán manipulatívne ponúka ako snahu o zavedenie úplnej kontroly nad populáciou. V celom texte sa odkazuje na jediný zdroj, ktorý tiež, príznačne, čerpá správy z dezinformačných a konšpiračných portálov.

Akčný plán, ale trochu inak

Analyzovaný článok berie informácie z jedného zdroja, konkrétne z textu na portáli Zvědavec, ktorý ale taktiež uvádza len jediný zdroj. Portál Hlavné správy je známy publikovaním problematického obsahu. Ani v tomto prípade nezostáva svojej povesti nič dlžný. Podobne by sa dal charakterizovať aj web Zvědavec, ktorý vo svojich článkoch zamlčuje podstatné informácie, alebo ich manipulatívne stavia do určitého svetla, respektíve naratívu. 

Pri citáciách taktiež autor žiadne zdroje neuvádza. Článok argumentuje cieľom testovať 30 miliónov ľudí denne za štátne peniaze, ktorý naozaj plynie zo znenia Akčného plánu.

Autor však pridáva ďalšie tvrdenie o následnej vojenskej kontrole. To už v článku figuruje bez akýchkoľvek dôkazov a zdrojov, ktoré by túto populárnu konšpiráciu nejakým spôsobom potvrdili.

Mixujeme fakty a čísla

V článku sa objavuje viacero faktických informácií vychádzajúcich z National COVID-19 Testing Action Plan z dielne Rockefellerovej nadácie. V tomto prípade autor uvádza reálne historické väzby na federálnu vládu USA. 

Článok zámerne mení úlohu Pandemickej testovacej komisie, pričom manipulatívne tvrdí, že by v prípade vojenského stavu mohla nahradiť kompetencie prezidenta v oblasti výroby a služieb.

Jedná sa o zavádzanie. Podľa znenia Akčného plánu by komisia mala poverenie zastrešovať výrobu, zabezpečovať potrebný materiál, distribúciu a ostatné služby, ktoré by sa však vzťahovali výhradne na testovanie COVID-19. To sa už v článku neuvádza.

Informácie podané v texte ohľadom testovacích snáh – spočiatku 3 milióny občanov USA týždenne, následne 30 miliónov týždenne a s finálnym cieľom 30 miliónov otestovaných občanov denne – sú zavádzajúcim spôsobom prezentované ako požiadavka. Akčný plán si tieto čísla nevyžaduje, naopak ich len navrhuje v kontexte epidemiologických analýz. Podľa nich si návrat do práce a každodenného života bude žiadať testovanie 20 až 30 miliónov ľudí denne. Nejde teda o požiadavku, ako to manipulatívne uvádza článok, ale o návrh či predikciu založenú na analytických číslach. 

Rovnako mylné sú aj článkom ponúknuté informácie o očakávaných trhových úhradách za testovanie. Podľa autora HS sa za každý test na COVID-19 uplatňuje “skutočná trhová úhrada (napr. 100 dolárov), ktorá by plynula z verejného rozpočtu.” Akčný plán sa však zameriava na spoluprácu s jednotlivými federálnymi štátmi tak, aby bol vytvorený spravodlivý trhový mechanizmus v oblasti testovania. Súčasťou je reálne aj snaha o to, aby mali všetky testovacie subjekty rovnaké možnosti bez ohľadu na predchádzajúce zmluvy či kontrakty.

V analyzovanom článku sa uvádza, že Pandemická testovacia komisia bude môcť vytvoriť “jednotky pandemickej pohotovosti, ktoré by boli zvláštnymi jednotkami so 100 až 300 tisíc členmi.” V tomto prípade Akčný plán ponúka možnosť vytvoriť konkrétne jednotky (Pandemic Response Corps.), avšak tie by boli formované len v prípade núdze a len z negatívne otestovaných civilistov, ktorí by tak mohli pri testovaní následne pomáhať. 

Čo sa týka ich množstva, akčný plán ho nespomína a dané číslo je v článku použité nesprávne. Plán síce číslo uvádza, ale v prípade úplne inej kategórie. V skutočnosti ide o 100 až 300 tisíc zamestnancov potrebných v rámci Covid Community Healthcare Corps, ktorí by sa venovali administratíve a celkovej organizácii testovania. Autor správne uvádza, že pracovníci by boli predovšetkým z neziskových agentúr, AmeriCorps, s možným doplnením členmi Národnej gardy. 

Rovnaký vzorec sa uplatňuje aj v prípade platového ohodnotenia. Článok zas raz mieša fakty uvedené v akčnom pláne. Podľa autora by “jednotky pandemickej pohotovosti dostávali priemernú hrubú mzdu 40 tisíc dolárov ročne, čo by stálo štát 4-12 miliárd dolárov.” Tieto čísla Akčný plán opäť uvádza v prípade Covid Community Healthcare Corps a nie Pandemic Response Corps. 

Senzačná “realita”

Už samotný názov článku možno považovať za clickbait, ktorý vyzýva k prečítaniu “senzačnej” novinky a ktorý je jednoznačne manipulatívny so snahou vykresliť USA ako štát s totalitnými a autoritatívnymi sklonmi v zmysle kontroly svojich občanov. 

Článok je do značnej miery emočný, pričom sa snaží apelovať na emócie čitateľa, kedy uvádza napr. to, že “plán chce Rockefellerova nadácia realizovať aj v iných krajinách než v USA.” Tým vytvára klamlivý dojem, že kroky, v článku predstavené ako snahy o kontrolu populácie, sa budú následne prijímať aj mimo priestoru USA. Jednoznačná poznámka na konci článku dotvára antiamerické cítenie: “ide o prepracovaný zločinecký zámer z dielne USA a je namierený proti celému svetu.” Realita je samozrejme iná. Autor sa rovnako negatívne vymedzuje voči jednotlivcom ako je Bill Gates – špecificky voči ich pomoci v boji proti novému koronavírusu. 

V úplnom závere článku autor manipulatívne uvádza článok 32 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý spomína možnosť občianskeho odporu voči odstraňovaniu demokratických základov republiky. 

Autor do značnej miery využíva techniku “cherry-picking”, a teda z Akčného plánu účelovo vyberá len tie informácie, ktoré pasujú do vytvoreného naratívu a emočného zameraniu celého článku. K tomu pridáva fakticky nesprávne využívanie informácií, ktoré používa v iných kontextoch. Text celkovo pripomína skôr konšpiračnú teóriu, ktorá nabáda občanov k obozretnosti voči fiktívnym snahám elít o ich kontrolu.

Záver

Autor vo svojom článku využíva iba jeden zdroj a vôbec nedáva priestor pre objektívnu reflexiu komplexnej problematiky. Čo sa týka faktickosti, aj napriek tomu, že text reaguje na Akčný plán, z neho prevzaté informácie manipulatívne interpretuje a využíva pre účely podpory svojho vlastného naratívu a presvedčenia.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,1/7


Autor analýzy: Dominik Zachar

Close