Český generál o migrantoch a utečencoch

Článok prináša výňatok z rozhovoru s českým generálom vo výslužbe Hynkom Blaškom. Text, rovnako ako jeho neskrátená podoba, obsahuje protimigračné postoje namierené voči utečencom prichádzajúcim v rámci európskej utečeneckej krízy. Polemizuje pritom o viacerých skutočných udalostiach, no cielene ich vytrháva z kontextu. To má za cieľ doviesť čitateľa k mylným záverom. Blaškove postoje nie sú nijako konfrontované. Svoju úlohu zohráva jeho prirodzená autorita.

[Pozn. autora: Vo volebnom období 2019-2024 je Hynek Blaško europoslancom za hnutie Svoboda a Přímá demokracie.]

Starý rozhovor v nových šatách

Článok bol uverejnený na českom webe Megazprávy.cz. Autor článku sa skrýva pod pseudonymom Admin. Megazprávy.cz sú podľa platformy manipulatori.cz dezinformačným médiom, ktoré pravidelne čerpá informácie z ultrapravicového webu Breitbart.com a z konšpiračného webu Summit.com. Tento konkrétny článok ale predstavuje výnimku, pretože je doslova prevzatý z portálu cz.sputniknews.com. Ani v prípade tohto článku nie je možné nájsť jeho autora. Portál cz.sputniknews.com. je dezinformačné médium a na portáli konspiratori.sk mu v rebríčku stránok s nedôveryhodným obsahom patrí 111. miesto z celkového počtu 193 miest. Prináleží mu hodnotenie 8,4/10. 

Predmetom tohto článku je rozhovor, ktorý bol uverejnený na webe parlamentnilisty.cz dňa 19. júna 2018. Autor rozhovoru Oldřich Szaban v minulosti šíril v článkoch antirómsky a antimigračný naratív.

Trochu teórie o utečencoch a migrantoch

V mnohých médiách, ale aj vo vyjadreniach politikov, dochádza častokrát k zámene pojmov migrant a utečenec. Táto zámena je chybná a nevyhol sa jej ani autor rozhovoru a ani jeho respondent. 

Podľa Blaška sú migranti a utečenci z európskej utečeneckej krízy „z devadesáti devíti procent ekonomičtí migranti.” Toto tvrdenie je ale mylné, rozdiel medzi migrantmi a utečencami je jasne definovaný. 

Migrantom sa stáva príležitostne každý človek, no z rôznych dôvodov.” Príkladom migranta tak môže byť človek cestujúci za napr. prácou/štúdiom. 

Utečenci sú migranti, ktorých odchod z domoviny nebol plánovaný a návrat domov pre nich by mohol byť nebezpečný.” Právne postavenie utečencov definuje Ženevský dohovor, schválený na pôde Organizácie spojených národov 28. júla 1951. Zjednodušene tak môžeme konštatovať, že zatiaľ čo každý utečenec je migrantom, nie každý migrant je utečencom.

Argumentačné prešľapy

Prvou identifikovanou schémou je argumentum ad hominem, teda technika využívajúca útok na osobu alebo skupinu namiesto reakcie na jej argumenty. Príkladom je označenie slniečkárov za „vymetené mozky, které vůbec nejsou schopny domyslet důsledky svého jednání” a kritika Miroslava Pocheho. Podľa Blaška „by bylo špatné, pokud by vyšlo najevo, že Poche je sluníčkář.”

Miroslav Poche bol v roku 2018 kandidátom na post ministra zahraničných vecí ČR, proti jeho kandidatúre sa ale postavil prezident ČR Miloš Zeman.

Ďalšou argumentačnou kľučkou je hoax, teda falošná správa alebo úmyselné klamstvo, ktoré sa spolieha na ochotu ľudí niečomu uveriť. Príkladom je časť, v ktorej Blaško tvrdí, že migranti a utečenci  z európskej utečeneckej krízy sú „z devadesáti devíti procent ekonomičtí migranti.” Opomína pritom odlišnú právnu definíciu migrantov a utečencov, v dôsledku čoho prichádza k mylným záverom. 

Navyše, na túto schému nadväzuje ďalšou technikou – nabitou otázkou. Je to manipulatívna vsuvka, ktorá už obsahuje určitý predpoklad či premisu (napr. vinu). Vo vyššie uvedenej časti o migrantoch Blaško dodáva “kdo je bude živit.” Vychádza z mylného predpokladu, že absolútna väčšina migrantov a utečencov odmieta pracovať.

V rozhovore je prítomná aj polarizácia, čiže tendencia rozdeľovať komplexné celky na dve časti, ktoré sú voči sebe opozitné. Blaško opisuje viaceré vtedajšie situácie vo Francúzsku a v Španielsku, pričom kritizuje políciu za nevykonanie zákrokov voči migrantom a stavia ich do kontrastu s už vykonanými zákrokmi voči domácemu obyvateľstvu. Domáce obyvateľstvo si tak podľa Blaška zaslúži policajnú ochranu, migranti a utečenci si ju ale nezaslúžia. Tento naratív je ale v priamom rozpore so Ženevským protokolom a môže mať potenciálne nebezpečné dopady.

S touto manipulačnou technikou je spojená ďalšia, a síce zavádzajúca dramatizácia. Tá predstavuje popisovanie ojedinelej udalosti v dramatickom svetle, živo a detailne, za účelom vytvorenia dojmu, že ide o obvyklý jav. Táto technika je do značnej miery manipulatívna a často apeluje na emócie. Jej príkladom je veta: „Ale když bylo v Katalánsku referendum, tak mlátili svoje lidi, až z nich stříkala krev.”

A napokon, je tu aj argumentačný faul s názvom poslušnosť voči autorite, čiže tendencia prisudzovať vyšší význam názorom rôznych autoritatívnych entít a konať na ich popud. Rozhovor je stavaný spôsobom, v ktorom má český generál vo výslužbe Blaško morálnu autoritu z pozície vojenskej hodnosti, ktorú dosiahol, pričom vo svojich vyjadreniach nie je nijako konfrontovaný autorom článku ani autorom pôvodného rozhovoru. Rovnako môžeme vnímať postoje Blaška voči prezidentovi Českej republiky Milošovi Zemanovi. Tie sú prítomné predovšetkým v pôvodnej verzii rozhovoru. Blaško odmieta akúkoľvek kritiku namierenú voči hlave štátu, pričom túto obhajobu stavia na volebnom výsledku Miloša Zemana v prezidentských voľbách v roku 2018.

Zlo v podobe migrantov a slniečkárov?

Titulok “Český generál: Sluníčkáři jsou nemyslící vymetené mozky, migranti jen dělají bordel“ zodpovedá obsahu článku. Cieľom tohto článku je vyvolať nenávisť voči migrantom, utečencom a slniečkárom, pričom tieto skupiny obyvateľstva sú vykreslené v negatívnom svetle. Napomáha tomu aj jazyk a spôsob prejavu Blaška. 

Text sa opiera o viaceré skutočné udalosti, vykresľuje ich ale mylne. Príkladom môže byť vyššie uvedená kritika policajných zákrokov voči Katalánskym separatistom. Respondent aj autor pritom ignorujú existujúci právny rámec Španielska. Španielska ústava z roku 1979 zdôrazňuje, že je územie Španielska nedeliteľné. Čo samozrejme neospravedlňuje neprimerané zákroky voči demonštrantom.

Ako sme si už ukázali, protimigračná rétorika tohto článku opomína existujúcu právnu definíciu utečencov. A dochádza k zámene pojmov utečenec a migrant. To by podľa Zuzany Števulovej „mohlo spôsobiť, že sa stratí význam ochrany, na ktorú majú utečenci právo. Absencia tejto ochrany pritom môže viesť až k strate ľudského života.” Samotný článok je aj chybne zaradený do sekcie Domov. Podľa pravidiel by pritom mal byť v sekcii na to určenej, napr. Rozhovory. Takáto sekcia ale na webe Megazprávy.cz úplne absentuje.

Záver

Tento článok pôsobí dojmom, že je dielom webu Megazprávy.cz. Bol ale doslovne prebratý z iného dezinformačného portálu – Sputnik. Aj tento zdroj však obsahuje iba skrátený rozhovor z webu Parlamentní listy. Článku vo všetkých jeho podobách dominuje protimigračná rétorika a nekritický postoj k českému generálovi vo výslužbe (a súčasnému europoslancovi) Hynkovi Blaškovi. Na vybudovanie tejto rétoriky mu pritom slúžia argumentačné schémy argumentum ad hominem, hoax, nabitá otázka, polarizácia a zavádzajúca dramatizácia.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,4/7


Autor analýzy: Branislav Jamriška

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close